ARCM281 История на интериорния дизайн

Анотация:

Целта на курса е да въведе студентите в проектирането на вътрешно архитектурно пространство и неговите елементи. Курсът има за задача да запознае студентите с художествения език на вътрешното пространство и с различните стилове в историята на интериорния дизайн. Прави се кратък исторически преглед на архитектурните стилове в интериора и стиловите характеристики на мебелите, като се набляга на епохата на навлизане на индустриалните методи на строителство и нови технологии, т.е. началото на дизайна в архитектурата и интериора. Анализират се примери от съвременния дизайн за интериоир, градска среда и архитектура.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Гергана Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи и изисквания при проектиране на интериор.

2) могат:

• Да проектират на мебели, елементи и цялостни изделия за интериора и градската среда

• Да разработват интериор с жилищни функции

• Да разработват интериор с обществени функции


Предварителни изисквания:
Студентите да са преминали курс по проектиране на жилищни и обществени сгради, рисуване и моделиране. Да имат основни познания по история на архитектурата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. "Интериор" ISBN 954-03-0180-7, издателство "Техника" 1993,автори: Кирил Бойчев, Евлоги Цветков, Илия Калайджиев, Огнян Грозев

2. "История на интериора и мебелите", Лесотехнически университет - София - 1999 г., автор - Регина Райчева

3. Архетипи в историята на мебелите, ISBN 978-619-160-399-2, изд. Авангард Прима София- 2014 г., автор: Регина Райчева.

Средства за оценяване:

1. Есе по тема от конспекта

2. Тест