ARCM280 Компютърно архитектурно проектиране III част

Анотация:

Стъпвайки върху познанията, получени в базовия курс за работа в средата на специализирана CAD система ( ArchiCAD), курсът запознава студентите с усъвършенствани средства за моделиране, даващи възможност за по-бързо и по-свободно реализиране на творческите идеи при моделиране и визуализиране на архитектурния проект.

Разглеждат се особености на най-новата технология за създаване на архитектурния проект - параметричното моделиране. За целта се използват програмните продукти Rhino и Grasshoper и тяхната връзка с ArchiCAD.

Експеримантират се техниките за визуализация на проекта. Разглеждат се основните дейности при подготовка и създаване на фотореалистична визуализация: избор на подходящи изгледи, аранжиране на естествено и изкуствено осветление, задаване на подходящи текстури на материалите, въвеждане на преден и заден план, интегриране на изображението на модела в подходяща среда и т.н.

За целите на визуализацията се използва Cine Render в ArchiCAD и специализиани програмни продукти.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Асен Писарски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да работят с програмни продукти за моделиране и визуализация (ArchiCAD, Grasshoper, Artlantis Studio или подобни на професионално ниво. Да използват програмите в творческия процес на архитектурното проектиране.

• Да имат общотеоретични познания в областта на създаване на виртуален модел и неговото реалистично презентиране при архитектурно проектиране.

2) могат:

• Да създават и презентират на професионално ниво виртуални модели на архитектурни обекти в процеса на компютърно асистирано архитектурно проектиране


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Умения за работа с изучаваната в базовия курс CAD система (ArchiCAD)Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• учебни материали от водещия преподавател, създадени към курса и представени в Moodle.

• А.Писарски, Компютърни технологии за архитекти, ArchiCAD 6.0 – Стъпка по стъпка, Graphisoft Център - България, София, 2000, ISBN 954-90751-1-7, 446 стр.

• А.Писарски, ArchiCAD 8 и 8.1. Пълно ръководство, СофтПрес ООД, 2005, ISBN 954-685-313-5, 824 стр.

• А.Писарски, Създаване и редактиране на окачени фасадни стени (Curtain Walls), 68 с., http://www.uacg.bg/?p=178&l=1&id=53&f=1&dp=15

• А.Писарски, Създаване и използване на сложни профили (Custom Profiles), 14 с., http://www.uacg.bg/?p=178&l=1&id=53&f=1&dp=15

• А.Писарски, Компютърните технологии и архитектурното творчество, Инженерни науки, БАН, год. ХLIV, 2007, № 1, стр. 60 – 70

• ArchiCAD 20 Reference Guide, Graphisoft (www.graphisoft.com) , 2016

Средства за оценяване:

Текущото оценяване включва два компонента:

- практически тест - създаване на неголям 3D архитектурен модел с използване на преподаваните техники;

- курсова задача - генериране на фотореалистични визуализации на архитектурен модел, индивидуално създаден от студента