ARCM279 Градоустройство

Анотация:

Курсът има за цел да подготви студентите за работа в интензивна градска среда, да се изследват сложни обемнопространствени композиции при отчитане на съществуващата историческа среда и изискванията на конкретно плановото задание. Разработват се анализи и концепции за развитие на сложната съществуваща градска структура с всичките й функционални системи - комуникация, обществео обслужване и публични пространства, зелена система, социална структура, жилищни структури и пространства, пространства и обекти на културата и наследството. Представят се проекти от международната практика за реконструкции на централни градски части или на реновиране и развитие на изоставени градски територии с голям потенциал за развитие.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

преп. Миряна Йорданова-Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: да разбират града като жив организъм, да работят в градоустройствен контекст, да анализират ценностите на градската структура, да използват потенциала на всяка територия и да надникват в бъдещето й оптимално развитие, да боравят със законовите норми – показателите на застрояване – плътност, интензивност на застрояване, озеленяване, да търсят и намират най-впечатляващото обемно-устройственото решение;

2) могат: да разработват градоустройствени проекти в съществуваща градска среда, да отчитат законовите, обемно-пространствените и функционални изисквания към застрояването; да се отнасят с професионална етика към съществуващата градска тъкън и да бъдат професионални гаранти за устойчивото развитие на градовете


Предварителни изисквания:
Студентите да са преминали курсовете от магистърска програма "Архитектура" по "Архитектурно студио - архитектура на града", част I и част II от 3-ти и 4-ти семестър,

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Тонев Л. Градоустройството. Техника 1971

2. Никифоров Ив. Градоустройството, III, IV част

Жилищни зони, Централни зони УАСГ 2005

3. Ковачев АТ. Градоустройството I и III част 2003, 2004

4. Никифоров Ив. Улици и площади УАСГ 1995

5. Стоичков А. Комуникация и транспорт в населените места С. Техника 1980

6. Издания на градоустройството на София П. Ташев, Г. Лабов и др.

7. Morris, A.E.I. History of Urban Form H.K. 1997

8. Prinz D. Stadteban 1,2 Berlin 1997