ARAB322 Мюсюлманските общества

Анотация:

Курсът запознава студентите с основни предизвикателства, пред които са изправени съвременните мюсюлмански общества. Теми като статуса на жените, правата на малцинствата, солидарността на общността и др. се разглеждат в исторически план и в общия контекст на изграждане на мюсюлманската идентичност.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Мариана Малинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• историческия контекст, в който се развиват мюсюлманските общества;

• политическите и религиозни фактори, отговорни за социалните промени в мюсюлманските общества;

2) могат:

• да разберат механизмите, чрез които религиозните и политически сили формират социалното поведение;

• да опишат влиянието на исляма върху процесите в световната история;


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни характеристики на мюсюлманските общества.
 2. Племе срещу държава. Трибализъм срещу универсализъм.
 3. Социална структура в средновековното мюсюлманско общество: халифи, учени, мистици.
 4. Елитът на учените и тяхното образование. Държавни институции и религиозни сдружавания (халифи и учени).
 5. Мюсюлманския град: урбанистична структура на града. Обществени институции.
 6. Етнически елити в империята: Буиди, Селджуци, Дома на Усман. Социални и етнически групи в Андалусия.
 7. Суфизъм - мистически братства.
 8. Ислямът и Европа. Образът на „Другия“ и проблемът за идентичността. Наполеон в Египет. Зараждане на "ориентализма".
 9. Хрониките на ал-Джабарти за първите дни на френската окупация в Египет (1798-1801)
 10. Мюсюлманските общества и Новото време. Историческа рамка. Социална структура (компактни малцинства).
 11. Реформи в Османската империя. Танзимата.
 12. Реформите в Египет: ан-Нахда. Мухаммад Али и ат-Тахтауи.
 13. Мюсюлманските общества и Новото време: секуларизиран ислям и ислямско възраждане.
 14. Уахабитската идеология и създаване на Саудитска Арабия. Шиизъм: Иран през 20-ти век.
 15. Ориентализъм. Предизвикателствата на Новото време.

Литература по темите:

Айкелман, Дейл. Близкият изток и Централна Азия. Антропологически подход. София 2019.

Lapidus, Ira M., A History of Islamic Societies, Cambridge University Press, 2014.

Ибн Халдун, Встъпление, София 1984.

Eveline van der Steen. Near Eastern Tribal Societies During the Nineteenth Century : Economy, Society and Politics Between Tent and Town. Routledge; 2014. Accessed March 17, 2021. Библиотека НБУ – онлайн ресурс

Caldarola, Carlo (ed. ), Religion and Societies: Asia and the Middle East, Berlin 1982. онлайн Библиотека на НБУ: http://kenli.nbu.bg:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=560454&site=eds-live

Библиотека на НБУ: два тома на: Wahhabism

Wahhabism : Doctrine and development : Vol. 1. : Doctrine - Wahhabism and the exclusive muslim community / Ed. Esther Peskes