TCMB025 Комуникационни видео устройства и системи

Анотация:

• Курсът цели да запознае студентите със същността и принципите на видеотехниката.

• Разглеждат се принципът на действие и техническата реализация на видео устройствата и системите.

• Изучават се основните принципи на предаване на телевизионно изображение.

• Студентите се запознават със системи за видеонаблюдение.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

 Ангел Александров  
гл. ас. Тереза Стефанова  д-р
доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи на видеотехниката;

• принципът на работа и техническата реализация на видео устройствата и системите;

• видовете телевизионни системи;

• кодиране и декодиране на цифрови видео сигнали.

2) могат:

• да анализират практически схеми на видео устройства;

• да оценяват основните параметри на видео устройствата.

• да оценяват параметрите и качествените показатели на телевизионното изображение;

• да анализират системите за видеонаблюдение.


Предварителни изисквания:
• Общотехническа подготовка.

• Познания по аналогова и цифрова електроника.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни понятия от светлотехниката и колориметрията. Особености на зрителното възприятие
 2. Основни принципи на предаване на телевизионно изображение. Параметри на телевизионното изображение. Качествени показатели на телевизионното изображение
 3. Телевизионен сигнал. Спектър на телевизионния сигнал
 4. Класификация на телевизионните системи. Обобщена блокова схема на телевизионна система.
 5. Тест 1
 6. Цифров видеосигнал. Етапи на аналогово-цифровото преобразуване на видеосигнала. Методи за компресия на сигналите за изображение и видео.
 7. Цифрова телевизия. Цифрова телевизия със стандартна разделителна способност. Телевизия с висока разделителна способност. Приложения на цифровите изображения и видео
 8. Видове монитори
 9. Системи за видеонаблюдение. IP системи за видеонаблюдение. Основни елементи изграждащи системите за видеонаблюдение. Видеокамери.
 10. Тест 2
 11. Схеми на цифрови LCD телевизионни приемници
 12. Монитори
 13. LCD дисплеи
 14. DVD устройства
 15. Видеокамери

Литература по темите:

1. Бекярски, А. Телевизионни системи, Издателство на ТУ - София, 2009

2. Конов, К., И. Щърбанов. Телевизионна техника, Изд. „Техника”, София, 2004

3. Наумов, В., С. Йорданова. Мултимедия и дистанционно обучение, Изд. ТУ - Варна, 2000

4. Плешкова-Бекярска, С. Видео- и аудиотехника, Издателство на ТУ - София, 2012

5. Попова, А. Аудио и видео технологии: компресия и HDTV, Издателство на ТУ - София, 2012

6. Allen, Robert. The Television Studies Reader. Rout Ledge, 2004.

7. Benson, Blair. Television Engineering Handbook. Mcgraw-Hill, 2003.

8. Rubin, Michael. Digital Video Book. Berkeley, 2006.

Средства за оценяване:

• Текущ контрол – тестове – 80%, писмени задачи – 20%

• Комбинирано оценяване – тестове – 80%, писмени задачи – 20%

• Финален изпит – тестове – 80%, писмени задачи – 20%

• При текуща оценка от 3.00 или повече студентът има право да не полага изпит върху материала, но може да го направи, ако желае повишаване на успеха си.