TCMB009 Излъчване и разпространение на електромагнитни вълни

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с:

- Основните закони на преобразуване и разпространение на електромагнитната енергия в пространството-

- Особеностите на разпространение на радиовълните с различна дължина на вълната.

- Изборът на работна честота при проектиране на наземни и спътникови радиотрасета.

- Видовете антени, основните им параметри и диаграма на излъчване/приемане/.

- Съгласуване, настройка и измерване на антените.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

 Ангел Александров  
гл. ас. Тереза Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1/ знаят:

- принципите на преобразуване на ВЧ енергия в електромагнитно поле и излъчването му в пространството, както и особеностите на разпространение на радиовълните.

- методите на съгласуване и настройка на антените.

- да измерват основните параметри на антените.

2/ могат:

- да направят избор на антенна система, при избрана система за радиовръзка.

- да правят прогнози за разпространение на радиовълните в определено направление.

- да проектират прости приемно-предавателни антени.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по:

- математика;

- физика;

- основи на електротехниката;

- основи на електроника.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1. Общи понятия за електромагнитни вълни /ЕМВ/. Излъчване и приемане на ЕМВ. Основни физически свойства на радиовълните. Видове. Напрегнатост на полето.– 2 ак.ч. лекция
 2. 2. Антенно-фидерни устройства: -параметри и режими на дълги линии -основни характеристики на антените - 2 ак.ч. лекция
 3. 3. Антенно-фидерни устройства: -параметри и режими на дълги линии -основни характеристики на антените - 2 ак.ч. лекция
 4. 4. Видове антени: класификация и конструкции - част 1 – 2 ак.ч. лекция
 5. 5.1. Видове антени: класификация и конструкции - част 2 – 2 ак.ч. лекция 5.2. Тест 1. - 1 ак.ч.
 6. 6. Методи за захранване на антени. Еквивалентна антена. – 2 ак.ч. лекция
 7. 7. Разпространение на радиовълните: повърхностни и пространствени радиовълни. Строеж и състав на земната атмосфера. - 2 ак.ч. лекция
 8. 8.1. Особености при разпространение на радиовълни с честоти над 30 MHz. - 1 ак.ч. лекция 8.2. Особености при разпространение на радиовълни с честоти под 30 MHz. - 1 ак.ч. лекция
 9. 9.1. Шумове при радиоприемане и електромагнитна съвместимост. - 1 ак.ч. лекция 9.2. Разпространение на радиовълните при някои типове линии. – 1 ак.ч. лекция
 10. 10.1. Въздействие на ЕМВ върху биологични обекти. Мерки за безопасност. –1 ак.ч. 10.2. Тест 2. -1 ак.ч.
 11. 11. Разпространение на радиовълните в различни физични среди. -2 ак.ч. лабораторно упражнение
 12. 12. Софтуерно проектиране на антени. – 2 ак.ч. лабораторно упражнение
 13. 13. Измерване входният импеданс на антена. – 2 ак.ч. лабораторно упражнение
 14. 14. Настройка и насочване на антена. – 2 ак.ч. лабораторно упражнение
 15. 15. Определяне прохождението на радиовълните. – 2 ак.ч. практическо упражнение

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. Александров, А., Т. Стефанова. Излъчване и разпространение на електромагнитните вълни, Изд. "Аскони", София, 2014

2. Иванов, С. Излъчване и разпространение на електромагнитните вълни, УИ “Св. Климент Охридски“, София, 2004.

3. Kimura, Wayne D., Electromagnetic Waves and Lasers, Morgan & Claypool Publishers, 2017

4. Reddy, Mallikarjuna Y. Electromagnetic Waves and Transmission Lines (Based on JNTU Syllabus) Paperback – February 1, 2015

5. Colin, Robert. Antennas and Radio Wave Propagation Paperback. McGraw -Hill Education, International Edition, February 1, 1986

6. Pino-Ortega, José, Markel Rico-González, Review of Ultra-Wide Band in Team Sports, December 10th, 2020

7. Nefyodov, Eugene, Sergey M. Smolskiy. Understanding of Electrodynamics, Radio Wave Propagation and Antennas. Scientific Research Publishing, Inc. USA, 18.04.2013 г.

8. Radio Waves - https://www.radiowaves.com/en

9. How big are radio waves? – NASA, 2.09.2018 г. - https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/communications/outreach/funfacts/txt_radiowaves.html

10. A.R.R.L. Antenna book - http://www.arrl.org/arrl-antenna-book

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ .......................80 % ПИСМЕН ИЗПИТ.......80 %

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ............... % УСТЕН ИЗПИТ........20 %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ............ % ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ.... %

ЕСЕ........... .................. %

РЕФЕРАТ.......................... %

КАЗУС............................ %

ДРУГИ: лабораторни упражнения..20 %