TCMB406 Увод в мобилните комуникации

Анотация:

Курсът е основополагащ и има за цел да въведе студентите в една от най-бързо развиващите се сфери на телекомуникациите – мобилните комуникации. В дисциплината се разглеждат мобилните GSM системи от второ поколение, тяхната история и развитие и перспективите на прихода към мобилни системи от трета генерация (3G) - UMTS. Курсът се провежда в лаборатория “Телекомуникации” на НБУ.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

 Ангел Александров  
проф. Антони Славински  
доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да прилагат основни знания в областта на мобилните радиокомуникации – GSM системи, мобилни системи от трета генерация и др.

2) могат:

• да прилагат получените знанията в областта на мобилните системи.


Предварителни изисквания:
Да е взет успешно курс “Увод в телекомуникациите” на НБУ

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в тематиката на курса. Принципи на изграждане на радиовръзката, радиовълни, работни честотни обхвати и канали, стандарти. Приложения.
 2. Разпространение на радиовълните в различни честотни обхвати. Значение на дифракцията, рефракцията и поляризацията при радиовръзката.
 3. Блокова схема на радиотехническа система за пренасяне на информация.Основни сведения за предаваща част, канал за връзка и приемаща част.
 4. Мобилни комуникации – история и развитие. NMT мобилни системи и пейджинг системи.
 5. Мобилни системи от втора генерация – GSM системи. Поява на глобалният стандарт за мобилни комуникации. Честотни разпределения.
 6. Основни принципи на изграждане на мобилна радиомрежа. Клетъчен модел.
 7. Структура на мобилната мрежа и мобилно оборудване – мобилна станция, базова станция, мобилна централа. Управление и контрол.
 8. Видове услуги предлагани от мобилните GSM системи. Приложения.
 9. Технологии за преход от втора генерация мобилни комуникации към UMTS системите от трето поколение – HSCSD, GPRS, EDGE.
 10. Поява и развитие на концепцията за мобилни системи от трета генерация - UMTS.
 11. Структура на UMTS мрежата. Йерархически нива.Основани характеристики на UMTS. Мобилен широколентов достъп. Радиочестотен спектър за UMTS.Видове услуги предлагани от мобилните системи от трето поколение. Конвергенция на мобилните и фиксираните мрежи.
 12. Мобилни клетъчни системи от четвърто поколение (4G-LTE). Структура и функционалност.
 13. Мобилни клетъчни системи от четвърто поколение (4G-LTE). Компоненти на мрежата за радиодостъп и на опорната мрежа.
 14. Нови поколения мобилни клетъчни системи 5G. Структура и функционалност. Концептуален модел.
 15. Бъдеще на мобилни клетъчни системи.

Литература по темите:

Записки на лектора

[Росен Пасарелски] – “Универсални мобилни телекомуникационни системи”, ISBN: 978-954-535-770-1 , Издателство на Нов Български Университет, 2013

[Росен Пасарелски] – „Нови 5G мобилни клетъчни системи. Изследване на взаимодействието между 4G-LTE и 5G системите: архитектура, мрежови функции, интерфейси и протоколи“, с ISBN: 978-619-233-282-2, Издателство на Нов Български Университет, 2024

[Ангел Александров, Тереза Стефанова] - Излъчване и разпространение на електромагнитните вълни, София, Аскони-издат, 2014

Средства за оценяване:

Тест, курсова работа, семинар