LEAB056 Практически курс по немски език

Анотация:

Практически курс по немски език

Курсът се състои от 150 академични часа и е едносеместриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на изучавания чужд език на ниво В2 (предпоставка за пълна автономна компетентност), според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа.

Основната цел на курса предполага:

• разширяване и обогатяване на езиковите знания и речевите умения на обучаваните, придобити в курс ОООК 421;

• развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции, позволяващи по-автономно общуване на чужд език в ситуации от ежедневието, в личния живот, академичните занимания и професионалната сфера, както и при пътуване в страната, където се говори съответния език;

• усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на чужд език в различни ситуации при ежедневно или професионално/ академично общуване.

Ниво В2 завършва с положителна оценка от текущ контрол или с явяване на изпит за ниво В2

Минималната оценка от текущ контрол, освобождаваща от изпит, е 3.00.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

преп. Камелия Джурелова  
преп. Анжела Ангелова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/ владеят:

• достатъчно езикови средства, чрез които могат да правят описания, да изразяват мнения и развиват аргументи, без видимо да търсят думи и като използват по-сложни изречения, изрази и форми;

• сравнително точно употребяват лексика с обем 1000-2000 думи, въпреки известни лексикални замени, които не пречат на комуникацията;

• основната граматика на езика.

2) могат/ умеят:

• при монологична реч да изложат мнението си по актуален въпрос, като развиват ясно аргументите си и подкрепят мнението си с подходящи примери и допълнителни пояснения или излагат предимствата и недостатъците на различните гледища/ възможности;

• при диалогична реч да се включат в и да поддържат разговор, да участват в спонтанни дискусии, без да създават затруднения на събеседниците си; в реална ситуация биха могли да общуват адекватно с носители на езика без неволно да ги дразнят;

• при писане да пишат официално или лично писмо (около 200 думи, 3-5 абзаца), в което ясно заявяват тезата/ мнението си, излагат аргументите си и подходящо структурират текста;

• при слушане и четене да извличат обща и специфична информация от текстове на професионална или академична тема.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• подходящ резултат от входен тест за определяне на ниво

или

• успешно издържан изпит от курс LEAB 037.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Wiederholungsubungen
 2. Familienformen, Indirekte Rede
 3. Beziehungen, Relativsatz
 4. Ernahrung, Regionales, Lebensmittelwerbung, Subjektive Bedeutung von SOLLEN
 5. Konditionale und Konzessive Zusammenhange, Nominalisierung
 6. Stuium, Bewerbung, Nomen-Verb-Verbindungen
 7. Negation durch Vor- und Nachsilben bei Adjektiven
 8. Dienstleistungen, Passiv
 9. Alternativen zum Passiv, subjektlose Passivsatze
 10. Gesundheit und Gesundheitsberufe, Indefinita
 11. Modale Zusammenhange
 12. Ubungen zur Grammatik
 13. Sprache und Regionen, Reisen, Fremdworter
 14. Erweitertes Partizip, Adversativsatze
 15. Wiederholungsubungen

Литература по темите:

Sicher! B2, Kursbuch, Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Hueber Verlag

Sicher! B2, Arbeitsbuch, Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Hueber Verlag

Средства за оценяване: