LEAB055 Практически курс по испански език

Анотация:

Основната цел на курса е успешното усвояване на изучавания испански език на ниво В2 (предпоставка за пълна автономна компетентност), според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа.

Основната цел на курса предполага:

 разширяване и обогатяване на езиковите знания и речевите умения на обучаваните, придобити в курс LEAB 036;

 развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции, позволяващи по-автономно общуване на испански език в ситуации от ежедневието, в личния живот, академичните занимания и професионалната сфера, както и при пътуване в испаноезичните страни;

 усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на испански език в различни ситуации при ежедневно или професионално/ академично общуване.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Венета Сиракова  д-р
 Капка Николова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Необходимата лингвистична компетентност (граматична, лексикална, фонетична), отговарящ на равнище A2 по езиковата рамка на Съвета на Европа.

2) могат:

• Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Необходимата лингвистична компетентност (граматична, лексикална, фонетична), отговарящ на равнище В2 по езиковата рамка на Съвета на Европа

2) могат:

• При слушане да разбират информация и аргументация по познати теми, когато се използва ясен книжовен език; да схванат основната информация от радио- и телевизионни предавания на актуални теми или по въпроси от личен и професионален характер

• При четене да разбират текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика; да разбират описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция.

• При диалогична реч да участват без предварителна подготовка в разговори на познати теми от личен характер или свързани с ежедневието, актуални събития и професионална насоченост.

• При монологична реч да описват преживявания и събития, свои планове, надежди и цели; да изразяват и аргументират мнението си; да разказват случки и събития, сюжети на книги или филми, както и да описват своите впечатления.

• При писане да съставят свързан и аргументиран текст на теми, които са им познати или ги интересуват; да водят лична кореспонденция, като описват събития и впечатления.


Предварителни изисквания:
• Успешно да са завършили курс LEAB 036 или да притежават знания и умения, съответстващи на ниво В1 от езиковата рамка на СЕ.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Познаваме ли се? Щастлив ли си? Да се учим от опита си. Да си спомним миналото. Водене на лична кореспонденция
 2. С поглед към бъдещето. Вещи, без които не можем. Домът на бъдещето. Изразяване на отношение и емоции.
 3. Хранене и здраве Готвене. Изразяване на логическа последователност Болести. Изразяване на условност. Здравословно хранене. Упражнения и самооценяване
 4. Човек и общество С кого живееш? Голямата любов. Синтаксис на подчинените определителни изречения. Съвременните испанци. Употреба на среден род Упражнения и самооценяване
 5. Потребление на стоки и услуги Медийна реклама Пари. Икономика в ежедневието Справедлива търговия. Словообразуване.
 6. Комуникационни средства Телевизията. Изразяване на цел. Богатите също плачат. Сериалите. Блогове и мрежи в Интернет. Езикови средства за логическа свързаност Упражнения и самооценяване
 7. Свободно време Кино. Изразяване на лично мнение. Можеш ли да танцуваш? Не мислех, че е толкова трудно. Съпоставка на изявително и подчинително наклонение. Упражнения и самооценяване
 8. Пътешествия Ваканция на море Историята на едно пътуване. Словообразуване. Какво знаеш за културата на Латинска Америка? Упражнения и самооценяване
 9. Работа Как да създадем частен бизнес? Работещата жена. Род на одушевени съществителни за професия Публични услуги Упражнения и самооценяване
 10. Престъпление и наказание Пияни на пътя. Други начини за изразяване на условност. Откраднаха ми чантата. Съдебна лексика. Повреди ми се колата. Изразяване на безизходност. Култура на маите.
 11. Природа и околна среда. За какво говорят животните? Идиоматични изрази Климатът. Концесивни изречения Природни бедствия
 12. Изкуство и култура Творческа фантазия. Специфични предлози Културен туризъм. Страдателен залог Продължаваш ли да рисуваш. Модални перифрази Упражнения и самооценяване

Литература по темите:

• Основна:

Янева, Д., Сиракова, В., Мичев, Ст.; «Paso a Paso»: Учебник по испански език + CD, Ниво A2+; Везни-4, София, 2011;

• Допълнителна:

Янева, Д. и Мичев, Ст.; Испанско-български речник; Везни-4, София, 2001;

Янева, Д. и Мичев, Ст.;Практическа испанска граматика; Везни-4, София, 2006;