LEAB053 Практически курс по френски език

Анотация:

Курсът се състои от 150 академични часа и цели придобиване на компетенции /знания и умения/ по френски език на ниво B1

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

гл. ас. Емануела Чичова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основни лексикални и граматични особености на фр.език, съответстващи на ниво B1 от Европейската рамка

2) могат

Да прилагат усвоеното на практика
Предварителни изисквания:
Ниво на владеене на френски език A2 според Европейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Чаушев, А., Практическа граматика на френския език, Летера, софия, 1998.

• Grammaire pratique du francais contemporain, I,II,III, Paris, Sorbonne

• Alter Ego B1

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 25%

ПОРТФОЛИО 25%