LEAB051 Решаване на казуси (на испански език)

Анотация:

Курсът развива комуникативните умения на студентите и способността им да вземат управленски решения в бизнес среда при подадена информация във вид на доклади, записи от интервюта, писма и пр.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Александрова  д-р
преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Лексика, терминология, конструкции, необходими за ориентиране в управленски проблеми и за участие в дискусии

2) могат:

да участват в дискусии и да решават управленски задачи в испаноезична среда.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят испански език на ниво равно или по-високо от В1 от Европейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Що е казус? Стъпки при анализа.
 2. Основни фактори при решаване на казус
 3. Средства за повишаване на продажби
 4. Разрешаване на конфликт при преговори
 5. Разрешаване на конфликт при сключване на договор
 6. Провеждане на конференция
 7. Посрещане на делегация - опции
 8. Избор на управител
 9. Рекламна кампания
 10. Придобиване на компания
 11. Разширяване на производството
 12. Търговски панаир – избор на стоки и партньори
 13. Разширяване на пазарния дял
 14. Бизнес ангели и инвестиране
 15. Изнасяне на кол-център Нови материали и нови продукти

Литература по темите:

• Основна литература:

Учебни материали в Moodle

Георгиев, Людмил. Преподаване чрез казуси. С., НБУ. 2011 г.

• Допълнителна литература:

David Cotton, David Falvey, Simon Kent. Market Leader 2002. Pearson Longman and Financial Times.

Abramson, P.R. (1992). A case for case studies: An immigrant's journal. Newbury Park: Sage.

Bassey, M. (1999). Case study research in educational settings. Buckingham: Open University.

Davis, T.M. & Bachor, D.G. (1999, June). Case studies as a research tool in evaluating student achievement. Paper presented at the Canadian Society for Studies in Education Conference, Sherbrooke, Quebec.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 40% 40% 70%

ПОРТФОЛИО 20% 20% 30%

СЕМИНАР

ДИСКУСИЯ 40% 40%