LEAB041 Испански език за бизнеса

Анотация:

Курсът излага основното терминологично ядро и подготвя студентите за професионална комуникация в сферата на бизнеса. През първите пет седмици студентите се запознават с основните проблеми, свързани с този вид дейност, на базата на конкретен текстови материал - участие в обсъждането на конкретни преводи, индивидуална работа и пр. След шестата седмица студентите трябва да са готови да пристъпят към напълно самостоятелна работа. Тя включва усвояване на възможностите за участие в областта на бизнеса; анализ на различни по трудност икономически текстове чрез постепенно разширяване на тематичния кръг и усложняване на структурата на текста.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основната икономическа и делова терминология, познават правилата и етикета при деловото общуване.

2) могат:

• да превеждат достъпни комуникационни текстове по време на делово общуване.


Предварителни изисквания:
Много добро владеене на испански език (минимум В1/В2 по Езиковата рамка на Съвета на Европа) и интерес към икономическата и безнес тематика.

Познания за деловото общуване в България и Испания, и за международните бизнес взаимоотношения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Основни теоретични принципи в контекста на образователните цели на курса. Дефиниране и делимитиране на целите на бизнеса.
  2. Видове бизнес общуване и основни инструменти.
  3. Основна терминология при бизнес общуване, използвана в умерени по трудност текстове на испански език.
  4. Видове бизнес дейности и основни цели.
  5. Адекватност на общуването при безнес дейности.
  6. Вариантност в превода при бизнес контакти с оглед на специфичните изисквания на адресата, за когото е предназначена информацията.
  7. Анализ и превод на делови и бизнес текстове (от испански на български език), посветени на финансови и икономически теми.
  8. Превод и съпоставка на текстове по идентични въпроси, застъпващи противоположни гледни точки.

Литература по темите:

• Статии от вестници и от Интернет с общоикономическа, бизнес и делова тематика на испански и на български език.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 50% Устен превод 100 %

КУРСОВА РАБОТА 50%