LEAB038 Английски език за бизнеса

Анотация:

Курсът развива умения за общуване на английски език в бизнес среда. Текстовете и учебните материали са извлечени от автентични източници, на първо място Financial Times, и отразяват тенденциите в динамичния свят на бизнеса

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

Основна лексика, терминология, структури, използвани в бизнес общуването

2)могат:

Да осъществяват писмена и устна комуникация в бизнес среда, да четат статии в бизнес издания.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят английски език на ниво равно или по-високо от В1 от Европейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Търговски марки
 2. Бизнес пътувания
 3. Структура на организацията
 4. Промени
 5. Пари
 6. Реклама
 7. Култури и междукултурно общуване
 8. Заетост
 9. Търговия
 10. Качество
 11. Бизнес етика
 12. Ръководство
 13. Иновации
 14. Конкуренция
 15. Маркетинг

Литература по темите:

• Основна литература:

Учебни материали в Moodle

• Допълнителна литература:

David Cotton, David Falvey, Simon Kent 2005. Market Leader. Pearson Education Limited.

The Financial Times.

Michael Duckworth 1995. Oxford Business English Grammar and Practice.Oxford University Press.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

ТЕСТ 20%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20%

ПОРТФОЛИО 20%

УСТЕН ИЗПИТ 20%

СЕМИНАР 10%

ДИСКУСИЯ 10%