OOOK259 Власт и господство в световна перспектива

Анотация:

Курсът се занимава с формите на власт и господство, както те се срещат в историята на цивилизациите. Ще използваме в частност тричленната типология на традиционно (патриархално и феодално) господство, харизматично господство и такова, което почива върху правни правила. Ще се занимаем с проблема за легитимно и нелегитимно господство. Ще отделим специално внимание на институционалната уредба на всеки тип господство и основните проблеми, които тя поражда. Властта и господството в съвременния свят в отделната национална държава и между държавите ще бъдат обект на специално внимание.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Стефан Дечев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да анализират типовете власт и господство в историята и модерната епоха

• Да различават смесени форми и техния произход

2) могат:

• Да боравят критично с понятието за власт

• Да разглеждат властта в историческа дълбочина


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни социологически познания

• Известни знания за световните цивилизации

• Основни политологически понятияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Макс Вебер, Социология на господството. Социология на религията. София: Университетско издателство, 1992.

Румен Даскалов, Въведение в социологията на Макс Вебер. София: Университетско издателство,1992.

Георги Фотев, Социологическите теории на Е. Дюркхем, В. Парето и М. Вебер. София, 1979.

R. Bendix, Max Weber. An Intellectual Portrait, Methuel, 1959.

W. Schluchter, Die Entwicklung des okzidentalen Rationalismus. Eine Analyze von Max Webers Gesellschaftsgeschichte. Tuebingen, 1979.

Арнолд Тойнби, Изучаване на историята. Превод: Лиляна Симеонова. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. 1992.

Средства за оценяване:

презентация

реферат

дискусия