OOOK237 История на образа

Анотация:

Курсът въвежда основни етапи от развитието на визуалния образ като ключов елемент на човешката култура. На първо място, възникването на образа ще бъде разгледано в антропологическа перспектива: кога, как и защо възниква образът? Антропологията на изображенията и историята на образа ще бъде развита и допълнена чрез разглеждането на възникването и развитието на понятието за образ, като антропологическата перспектива бъде допълнена с основни културноисторически, философски и естетически понятия. На тази основа курсът ще представи основни етапи на развитието на визуалния образ и средищното му място в историята на културата и изкуството от древността до наши дни, както и своеобразните му форми, функции и интерпретации в различни културни епохи. Не на последно място, образът ще бъде разгледан като основен елемент на визуалната култура на съвременността, чиято значимост нараства с дигиталния обрат.

• Настоящият курс има за цел също така да представи някои основни насоки от основните интерпретативни подходи към художественото произведение през XX век, основани на водещи хуманитарни теории и практики и същевременно да въведе основни категории на теория и история на изкуството.

• Работата в курса ще привилегирова заниманията с конкретни образи и практики на образа, визуални произведения изкуствоведски текстове и „казуси”. Курсът и дв семинарни занятия около фотографския образ и кинообраза.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Теодор Леков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

знаят:

• Образът е комплексен и многоизмерен културен феномен, който има своя история и развитие.

• Основни моменти от историята на образа и сферите на неговата употреба.

• Основни знания от историята на визуалните култури и изобразителното изкуство.

• Основни техники на производство на образи и негови медии.

2) могат:

• Да разпознават културните феномени в техните визуални измерения;

• Да използват основни теоретични инструменти за изследване на образите;

• Да разпознават и коментират различни форми на изобразителното изкуство да ги разполагат в по-широк културен контекст.

•Да разпознават основни контексти и етапи от историята на овизуалната култура и изкуството.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Леон Батиста Алберти, „За строителството. Десет книги, 1485“, превод Здравка Петракиева, В: „За красотата и изкуството. Фрагменти из историята на Западноевропейската естетика от Ренесанса до Романтизма XV – XIX век“, съст. и встъпителна студия Исак Паси, „Наука и изкуство“, София, 1975.

Ангел Ангелов, Ирина Генова, съставители, „Следистории на изкуството“, „Сфрагида“, София, 2001.

Aнгел Aнгелов, Ирина Генова, съставители, „Разказвайки образа“, „Сфрагида“, София, 2003.

Ангел Ангелов, „Историчност на визуалния образ“, „Алтера“, София, 2009. Валентин Ангелов, „Речник на термините по естетика“, „Булвест“, София, 1995.

Даниел Арас, „Да гледаш и да виждаш“, превод от френски Мила Атанасова, „Изток-Запад“, София, 2014.

Аристотел, „Поетика“, превод от старогръцки Георги Гочев, „Изток-Запад“, София, 2016.

Ханс Белтинг, „Епилози на изкуството или на историята на изкуството“, превод от немски Гергана Фъркова, В: Ангел Ангелов, Ирина Генова, съставители, „Следистории на изкуството“, „Сфрагида“, София, 2001.

Валтер Бенямин, „Художествена мисъл и културно самосъзнание“, съст. Атанас Натев, прев. от немски Бисера Рачева Иванова и др., „Наука и изкуство“, София, 1989.

Богдан Богданов, „История на старогръцката култура“, , „Наука и изкуство“, София, 1989.

Джорджо Вазари, „Животописи на велики художници, скулптори и архитекти. Леонардо, Микеланджело, Рафаело, превод от италиански Никола Иванов, „Изток-Запад“, София, 2020.

Жан-Пиер Вернан, „Мит и мислене при древните гърци“, превод от френски Любомира Радоилска, „Критика и хуманизъм“, София, 1998.

Жан-Пиер Вернан, „Мит и религия в Древна Гърция“, превод от френски Лидия Денкова, НБУ, София, 2016.

Леонардо да Винчи, „Трактат за живописта (Ватикански кодекс 1270), около средата на XVI в.“, превод Лилия Топузова, В: „За красотата и изкуството. Фрагменти из историята на Западноевропейската естетика от Ренесанса до Романтизма XV – XIX век“, съст. и встъпителна студия Исак Паси, „Наука и изкуство“, София, 1975.

Ернст Гомбрих, „Изкуството и неговата история“, превод от английски Никола Георгиев, „Български художник“, София, 1992.