OOOK126 Тракия през древността

Анотация:

• Курсът запознава студентите с основните факти от историята на древна Тракия. Набляга се на културата и паметниците на траките в сравнителен контекст. Разглежда се културно-историческата роля на древна Тракия в античния свят. Студентите ще се занимаят и с взаимодействията между Елада и Тракия, както и с античното културно-историческо наследство на България.

• Целта на курса е студентите да познават античното културно-исторически наследство на България и в частност – тракийското наследство.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основните моменти от историята и културата на древна Тракия.

• Основните паметници на тракийското изкуство.

2) могат:

• Да правят културно-исторически анализ.

• До оценяват правилно античното културно-историческо наследство на България.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Тракия в контекста на древния свят.
 2. Видове извори за историята и културата на древна Тракия.
 3. Древните автори за Тракия и траките.
 4. Кога се появяват траките?
 5. Елини и траки: гръцката колонизация по тракийските брегове.
 6. Началото на тракийската история.
 7. Политическа история на пред-елинистическа Тракия
 8. Котис І (383-359 г. пр. Хр.) и ранноелинистическите тенденции в Тракия
 9. Тракия в елинистическия свят. Севт ІІІ.
 10. Ранната история на Одриското царство.
 11. Тракийските могили и гробници.
 12. Култ и религия в предримска Тракия.
 13. Култ и регилигя в римска Тракия.
 14. Тракия и траките през римската епоха.
 15. Тракийското културно-историческо наследство на България.

Литература по темите:

Основна литература:

• Василева, М. Цар Мидас между Европа и Азия. София, 2005.

• Венедиков, И., Герасимов, Т. Тракийското изкуство. София, 1973.

• Богданов, Б. Орфей и древната митология на Балканите. София, 1991.

• Венедиков, И. Раждането на боговете. София, 1992.

• Венедиков, И. Тракийското съкровище от Летница (Ловешко). София, 1996.

• Димитров, П. Индоевропейски езици и култура. София, 2007.

• Кратка енциклопедия на тракийската древност. София, 1993.

• Михайлов, Г. Траките. София, 2015.

• Фол, А. Политическа история на траките. Края на второто хилядолетие до края на пети век преди новата ера. София, 1972.

• Фол, А. Политика и култура в древна Тракия. София,1990.

• Archibald, Z. H. The Odrysian Kingdom of Thrace. Orpheus Unmasked. Oxford: Clarendon Press, 1998.

Valeva, J., Nankov, E., Graninger, D. (eds.) A Companion to Ancient Thrace. Wiley Blackwell, 2015.

Topalilov, I. Thrace. - In: Burrell, B. (ed.) A Companion to the Archaeology of the Roman Empire. Vol. 1, Wiley Blackwell, 2024, 419-442.

Средства за оценяване:

Тест и писмена работа. Писмената работа може да бъде разширен план-конспект на статия или глава от книга, есе или писмено изложение по избрана от тях тема. Студентите получават бонуси за изготвянето на презентации, участие в дискусии, представяне на реферати.