OOOK114 Език, култура и комуникация

Анотация:

• Общообразователният курс „Език, култура и комуникации” е предназначен за студенти от всички програми и има за цел да представи общ поглед върху знаковия характер на езика като система със специфична структура. Езиковата система се разглежда като база за етно-националната и обща култура, както и като системна систематизация на културата в цялост. Специално внимание се отделя на комуникативната същност и функция на езика, както и на реторическите средства за знаково убеждаващо въздействие, стратегии за медийна манипулация и говорна култура. Дава се възможност за практически занимания по говорене пред публика и в медиен тип дебати.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Ирина Георгиева  д-р
доц. Морис Фадел  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• …Основните понятия и принципи на науката за езика, културата и комуникацията.

• …Разбират взаимоотношенията между изучаваните дисциплини, както и отношенията им с другите хуманитерни науки.…………………………..

2) могат:

• ……Да правят елементарни анализи……………………..

• ……Да говорят правилно пред позната публика.


Предварителни изисквания:

Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Москов, М., Бояджиев, Ж. Увод в езикознанието, С., 1987………..

• Касабов, И. Лингвистиката между строгите науки и свободните изкуства, С., 2008.

• Лотман, Ю. Култура и взрив (бълг. превод), С., 1992.............

Средства за оценяване:

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ есе

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА дебати

УСТЕН ИЗПИТ да