GENB020 Въведение в археологията

Анотация:

В своето динамично съвременно развитие археологията излиза извън границите на хуманитаристиката и се представя като мултидисциплинарна наука. Наред с класическите разбирания за изучаването на древните общества чрез проучването на тяхната материална култура, археологията предлага серия от иновативни подходи от областта на социалните и естествените науки.

Културата на обществата на древния свят преминава през етапи на еволюционно развитие, глобални преломи и периоди на застой. Акцентът на курса ще бъде поставен върху територията на Евразия, която не представлява хомогенна цялост, както в географско и климатично, така и културно отношение. Хронологично са представени всички периоди в развитието на homo sapiens, включително изследванията върху антропогенезата до формирането на индустриалното общество и въздействието му върху традиционните човешки хабитати. Значителна част от лекциите и семинарните занятия са посветени на археологията на Древна Гърция и Рим, които имат определяща роля в цялостното развитие и обединение на съвременното европейско пространство. Върху нейната основа и чрез приемственост най-вече с Рим се изгражда културата на Средновековния свят. В границите на 40 академични часа под формата на лекции и 20 часа практически занятия студентите ще бъдат въведени в археологическите аспекти на праисторическата, древногръцката, римската, западно- и средноевропейската средновековна архитектура, живопис, приложни изкуства, икономически отношения и търговия. Основна цел е запознаването с емпиричния археологически материал и представянето през етапите му на развитие в контекста на цялата европейска култура.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Иван Гацов  д.н.
доц. Боян Думанов  д-р
гл. ас. Богдан Атанасов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Основните и най-важни закономерности и особености в развитието на разнообразни археологически паметници в хронологичния диапазон от епохата на палеолиолита до Великите географски открития и индустриалното общество.

2) могат: Да разпознават, класифицират и датират разнообразен по своя характер материал – вносна и местна керамика, изцяло запазени или фрагментирани паметници на изобразителното и приложното изкуство, елементи на въоръжението; да проследяват развитието на общества или анклави на базата на артефакти.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Блаватский, В. Д. История античной расписной керамики. М.:Изд. Моск. Гос. Унив., 1953

Бритова, Н. Римской скульпторный портрет. М., 1975.

Benevolo, L. Die Stadt in der europaischen Geschichte, Munchen 1999.

Claude, D. Die byzantinische Stadt im 6. Jahrhundert = Byzantinisches Archiv 13 (Munchen 1969).

Dickinson, O. The Aegean Bronze Age. Cambridge University Press, 1994.

Гримал П. Римската цивилизация. С., 1998.

Gamble, Cl. The Palaeolithic Societies of Europe. Cambridge University Press, 1999.

Harding, A. European Societies in the Bronze Age. Cambridge World Archaeology. Cambridge University Press. Cambridge 2000.

Иванова М. Форма и композиция в античната архитектура: (2) Гърция. С., 1978.

Kurtz D., J. Boardman. Greek Burial Customs. London: Thames & Hudson, 1971.

Lawrence, A. Greek Architecture. Revised Еddition by R. Thomlinson. New York–London, 2000.

Richter G.M.A. The Sculpture and Sculptors of the Greeks. Yale University Press, 1970.

Тодорова, Х. / Ив. Вайсов Новокаменната епоха в България. Наука и Изкуство, София 1993.

Тодорова, Х. 1986 Каменно-медната епоха в България. Наука и Изкуство, София 1986.

Whittle, A. 1985 Neolithic Europe: Survey. Cambridge Univ. Press, 1985.

Началото, НБУ, 2003

Човекът зад находките (методи в археологията), 1997, Интела, София,1997

Средства за оценяване:

тест

тест