BAEB423D Финансови пазари и инструменти

Анотация:

В курса студентите придобиват основни теоретични и приложни познания за паричните и капиталови пазари. Разглеждат се общи въпроси на инвестициите и инвестиционния процес при вложения в инструменти на паричния и на капиталов пазари, на пазарите на финансовите инструменти и на групите инвеститори. Акцентира се върху инфраструктурата на капиталовите пазари и в частност на капиталовия пазар в България. Въз основа на теоретични познания за възвращаемост и риск на финансовите инструменти се разглеждат инвестициите в акции, облигации и деривативи.

Целите на курса са:

• Да предостави знания и умения в областта на инвестициите в основните видове финансови инструменти;

• Да разкрие същностните характеристики и взаимовръзката между риск и възвращаемост

• Да представи съвременната инфраструктура на капиталовия пазар;

• Да предостави на студентите знания, свързани с вложения в финансови инструменти, търгувани на паричните и на капиталовите пазари.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р
гл. ас. Нигохос Канарян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• разграничаването на основните видове базови и производни финансови инструменти и тяхното използване;

• кои са видовете пазари на финансови инструменти;

• характеристиките на инфраструктурата на капиталовия пазар в България;

• показателите за определяне на възвращаемостта от инвестициите в ценни книжа;

• видовете рискове на паричнте и капиталови пазари и показателите за измерването им.

2) могат:

• да описват технологията на осъществяване на сделки с ценни книжа;

• да анализират индикаторите на паричните и капиталови пазари;

• да разпознават основните инструменти на фундаментален и технически анализ;

• да анализират различните методи за оценка на акции, облигации и опции.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• микроикономика

• макроикономикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. ИНВЕСТИЦИИТЕ КАТО ОБЕКТ НА ИЗУЧАВАНЕ. Инвестиции и инвестиционен процес.
 2. ИНВЕСТИЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ на финансовите пазари -обща характеристика
 3. ВЪЗВРАЩАЕМОСТ И РИСК НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ. Концепцията за възвращаемост. Реализирана и очаквана възвращаемост. Измерване на възвращаемостта.
 4. РИСК И РИСКОВИ ФАКТОРИ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ. Измерване и оценка на риска.
 5. ПАЗАРИ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ. Финансов пазар-същност, функции и видове.
 6. ИНФРАСТРУКТУРА НА ПАЗАРИТЕ . Инвестиционни посредници, депозитарни и клирингови институции, борси, регулаторни органи. Групи инвеститори. Борсови индикатори.
 7. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ. Фундаментален и технически анализ.
 8. ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧЕН ПАЗАР. Характеристики и доходност
 9. ИНВЕСТИЦИИ В АКЦИИ. Основни характеристики на обикновените акции. Модели за оценка на стойността на акции.
 10. ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛИГАЦИИ. Характеристики. Кредитен рейтинт. Оценяване на облигации..
 11. КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ. Същност и видове. Принципи на организация на дейността
 12. ОСНОВНИ ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ. Опции, фючърси, договори за разлика- дефиниции и характеристика.Ценообразуване на опции.

Литература по темите:

Основна литература:

Петранов, Ст. Инвестиции. С., 2010.

Допълнителна литература

Зви, Боди, Алекс Кейн и Алън Дж. Маркъс. Инвестиции. С.,2000

Шарп, У., Гордон, Ж. и Джеффри А.Инвестиции, М.,1998

Матеев, М. Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика. С., Сиела, 2012

Пътев, П., Канарян, Н., - Управление на портфейла, Абагар, Велико Търново, 2008;

Интернет страници

Интернет ресурси

1. http://www.riskglossary.com 10 . http://www.investors.com

2. http://finance.yahoo.com 11.. http://www.investopedia.com/terms/

3. http://money.cnn.com/ 12. http://www.cbot.com

4. http://beginnersinvest.about.com 13.http://www.pacificex.com

5. http://www.nyse.com 14.http://www.investinginbonds.com

6. http://www.investorguide.com 15.http://www.investor.bg

7. http://www.bse-sofia.bg

8. http//:www.profit.bg

9. www.fsc.bg