BAEB421D Финансови изчисления

Анотация:

• В курса се разглеждат основните изчислителни операции за решаване на практически казуси в икономиката и по-конкретно във финансите, както и необходимия за това формулен апарат. Обхванат е материала от процентни изчисления и проста лихва през периодични вноски и многократно платими кредити до сигурни и несигурни ренти. Материалът се поднася чрез решаване на казуси от практиката.

• Курсът има за цел да изгради необходимите на студентите умения за прилагане на основни икономически закономерности към конкретни практически казуси. Тези умения се използват както при обучението в останалите курсове, така и при професионалната им реализация.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р
гл. ас. Нигохос Канарян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Принципите за стойността на парите във времето

• Закона за дългосрочните финансови операции

• Закона за еквивалентността при несигурните ренти

• …………………………………………………………………………………..

2) могат:

• Да изчисляват периодични вноски

• Да определят вноски по кредити

• Да определят размера на рентните плащания при сигурни и несигурни ренти

• …………………………………………………………………………………..


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• знания по елементарна математикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Времева стойност на парите
  2. Дисконтирани парични потоци -
  3. Финансови функции в MS Excel
  4. Бизнес казус 1
  5. Възвръщаемост
  6. Риск
  7. Бизнес казус 2

Литература по темите:

• Цончев, Р., Финансови изчисления, НБУ, 2009

• Йовкова, Й., Б. Петков, Финансова математика, 2001

• Йотов, Й., Актюерство, 2000

• Rini, W., Stock brokerage math, 1992