MODB600 Практика - ІІ част

Анотация:

• Студентите провеждат практика в УПИЗ в НБУ – Експериментално художествено ателие по мода. Под ръководството на преподавател и с помощта на технически сътрудник студентите проектират дизайнерски модел облекло, подготвят конструкцията, изработват го и подготвят цялостната му документация. Студентите експериментират създадените конструкции от помощен материал – американ. Експериментираните конструкции се изработват от текстилни и трикотажни материали, предоставени от Експерименталното художествено ателие по мода и се предлагат на организиран от ателието базар на студентски облекла и аксесоари. Средствата от базара се превеждат в бюджета на Експерименталното художествено ателие по мода.

• Целта на курса е да провокира творческо мислене и креативността на студентите при проектиране на облекла при различните целеви групи. Студентите проектират дизайнерска модна колекция, изработват я и подготвят цялостната документация на един модел за внедряването му в производството. При разработване на проекта трябва да се изпълнят условията и да се следва установеният ред при създаване на самостоятелна колекция.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

преп. Татяна Пенчева  
гл. ас. Незабравка Попова-Недялкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Всички компоненти на творческия процес при създаване на дизайнерска колекция.

• Основните принципи за разработване и изработване на модел.

• Основните принципи за разработване и изработване на портфолио.

• Принципи и етапи за изготвяне и попълване на документация, съпътстваща модел.

2) могат:

• Да проектират собствена дизайнерска колекция.

• Да реализират готов модел…………….•

Да анализират и защитават проектите си …….


Предварителни изисквания:
• Познания за дизайн процеса

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Изработване на основни конструкция в М 1:1 по зададен модел.
  2. Моделиране на основната конструкция, детайли.
  3. Експеримент от американ, корекции.
  4. Моделна разработка по индивидуален проект.
  5. Конструкция и изработка в материал на индивидуалния проект.

Литература по темите:

• Основна литература:

• Прогнозни модни информации от списанията:

• Fashion Trend, Next Look, View, View2, Textile Report, Sportswear International и др.

• Anette Fischer. Construction. Lausanne: AVA Academia, 2009

• Bryant, Michele Wesen. Тhe spec manuel. New York: Fairchild Publications, 2006

• Електронни материали:

• Berg Fashion Library

• Допълнителна литература:

• Faerm, Steven. Fashion design course: Principles, practice and techniques: tha practical guide for aspiring fashion designers. Hauppauge: Barrons Educational Series, 2010.

• Renfrew, Colin. Developing a collection. Lausanne: AVA Academia, 2009.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ