MODM217 Основи на CAD CAM системите

Анотация:

Курсът има за цел да даде на студентите знания и умения за двуизмерно конструиране наоблекло с AutoCAD. В курса се усвояват всички инструменти и команди в програмата AutoCAD за чертаене на праволинейни и криволинейни обекти, видове щриховки, видове оразмеряване на конструктивни чертежи и тяхното модифициране.

Курсът е подплатен с многобройни примери и упражнения за изграждане на двуизмерни конструкции на облекло.

прочети още
Мода, стайлинг и бизнес стратегии

Преподавател(и):

гл. ас. Незабравка Попова-Недялкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

принципи и техники за изграждане на векторен двуизмерен CAD чертеж

2) могат:

да изграждат двуизмерни конструкции на облекло с AutoCAD


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Запознаване с интерфейса на AutoCAD. Лента с инструменти.
 2. Настройки в програмата AutoCAD – интерфейс, мерни единици и ъгли, прилепване към обект. Функционални бутони.
 3. Координатна системи и навигация. Контекстни менюта. Видове селектиране на обекти.
 4. Чертане на праволинейни обекти – линия, полилиния, правоъгълник и многоъгълник.
 5. Чертане на криволинейни обекти – окръжност, дъга, елипса, сплайн.
 6. Упражнения за чертане на геометрични фигури.
 7. Модифициране на геометрични обекти - местене, завъртане, отстояние, огледално изображение, копиране, скалиране.
 8. Модифициране на геометрични обекти - прекъсване, изрязване, удължаване, разтегляне, скосяване, заобляне и др.
 9. Печат – М1:5 и М1:1
 10. Слоеве. Основни принципи на работата със слоеве. Свойства на слоевете. Управление на слоевете. Служебни слоеве.
 11. Средства за оразмеряване на чертежите. Видове оразмерителни инструменти. Настройка на стиловете за оразмеряване.
 12. Надписи, текстови стилове. Таблици, стилове за таблици.
 13. Щриховки и запълване. Видове и настройка на параметрите.
 14. Бърза селекция. Упражнение.
 15. Самостоятелна задача - построение на дамски стандартен панталон. Текущо оценяване.

Литература по темите:

1. Прoфeсиoнaлни oснoви нa АutоCАD 2006, Джордж Омура, Издателство “Софт Прес”

2. АutоCАD 2007. Пълeн прoфeсиoнaлeн спрaвoчник, инж. Вaсил Сирмaнoв, Издателство “Софт Прес”

3. АutоCАD 2007 - Пълeн Спрaвoчник, T. T. Джoрдън, Издателство “Алекс Софт”

4. АutоCАD тaйни, Дaн Aбът, Издателство “Алекс Софт”

5. AutoCAD 2009 в лесни стъпки, инж. Вaсил Сирмaнoв, Издателство “Софт Прес”

Средства за оценяване:

По време на семестъра студентите получават самостоятелни задачи с текущо оценяване. При изпълнение на тези задачи в рамките на семестъра, студентите получават крайна оценка от текущо оценяване, без да се явяват на изпит. Ако оценката не ги удовлетворява, могат да се явят на изпит за повишаване на семестриалната си оценка. Студентите, които по някаква причина не са получили текущи оценки, се явяват на изпит.