GENB083 Дизайн и маркетинг

Анотация:

Курсът въвежда в концепциите, историята, методите и практиките, необходими за практически познания в професията дизайнер. Подготвя студентите за света на дизайна, които се нуждаят от основно оперативно разбиране на процеса. Той позволява на студентите да изучават, изследват и проучват основните теории, термини, похвати и структури, преди те да се преобразят в дизайн проектиране в някоя от многобройните налични области. Настоящият курс прави връзката между творческия процес и предприемаческото мислене в посока развитие на разбирането за връзка между създаването на дизайн и възприемането от му от пазара, публиките и крайния потребител.

Дискусията е широкообхватна, засягаща големи и малки, индустриални и занаятчийски, високотехнологични, виртуални, луксозни и др. дизайн направления. Подчертани са функционалността и решаването на проблеми, както и показването на дизайна в артистична светлина. Всички теми отразяват гледната точка на дизайна и процеса на глобалните пазари и съвременните комуникации. Тази връзка предопределя развитието на дизайн процесите с по-голяма насоченост и разбиране към създаването на дизайнерска бранд идентичност. Курсът разглежда комуникационните процеси необходими за осъществяването на холистичен дизайнерски процес като подпомага студентите да разберат връзката между различните комуникационни форми и дизайн процеса.

Курсът акцентира върху промените в технологията, културата, политиката и икономиката. Разглежда се взаимовръзката между дизайна от висок клас и дизайна на масовия пазар, в която естетиката на дизайна може да се намери на всяко ценово ниво. Същевременно курсът се занимава с това да провокира в младите дизайнери разбирането за значение на пазарното ориентиране и позициониране още в най-ранен етап то тяхната кариера.

прочети още

Преподавател(и):

доц. Кристина Савова  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните етапи и процеси при дизайн проектирането;

• Основните елементи при изграждане на дизайнерска идея;

• Основните принципи на публичните комуникации и могат да идентифицират, и формират свой личностен бранд;

• Основните елементи на интерграните маркетингови комуникации и разбират принципите на взаимодействие между тях, за постигане на по-добро комуникационно въздействие;

• Значението на общественото мнение в процесите за комуникационното позициониране;

• Основните принципи на презентиране и представяне пред публика на собствените си проекти

2) могат:

• Да изграждат дизайнерска концепция;

• Да правят дизайнерско проучване и да развият идея;

• Да правят разлика между репутация, имидж и личностен бранд.

• Да свързват образа на твореца с личностното си професионално позициониране.

• Да представят проектите си пред различна по вид публика, посредством различни комуникационни похвати, адаптирана спрямо комуникационните канали.

• Да различават отделните елементи на ИМК и да ги използват спрямо необходимостта за комуникационно позициониране в публичното пространство.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение
 2. Разбиране на междуличностните и публичните комуникации. Култура на общуване с публиките
 3. Какво е дизайн? Дизайнерът и дизайн проектирането. Кратък преглед на модерния дизайн
 4. Връзката между личността на дизайнера и неговото публично представяне
 5. Елементи и принципи в дизайна
 6. Елементи и принципи в дизайна
 7. Репутация и публичен имидж
 8. Обществено мнение – влияние върху публичния образ на артиста
 9. Вдъхновение, идентификация и концептуализация в дизайна
 10. Търсене на инспирации
 11. Публични комуникации, канали за комуникация
 12. Идентифициране на елементи на публичния имидж
 13. Творческо проучване и изграждане на дизайн идея
 14. Влияние на стила на артиста върху публичния му образ, дефиниране на комуникационен стил
 15. Публични комуникации обобщение
 16. Интегрирани маркетингови комуникации - въведение
 17. Комуникационни модели в ИМК
 18. Брандинг, реклама и PR
 19. Публичен имидж и персонален брандинг
 20. Прогнозиране и тенденции в дизайна
 21. Прогнозни агенции и B2B изложения за дизайн
 22. Представяне и на творчески идеи, модели на въздействие, структура на презентацията
 23. Дизайн цикъл и ролята на потребителите във възприемането на модата
 24. Представяне пред публика, презентационни умения
 25. Бранд – спринт, за дефиниране на личностен бранд
 26. Разпространение на тенденциите в дизайна
 27. Управление, позициониране и комуникация в дизайн процесите 1
 28. Дизайн, визуална култура и комуникации
 29. Управление, позициониране и комуникация в дизайн процесите 2
 30. Обобщение

Литература по темите:

• Вълканова, Веселина (2019). Медии и уеб дизайн. УИ "Св. Климент Охридски"

• Гало, Кармайн (2016). Говори като на TED: 9 тайни от водещи умове в света как да говорите пред публика

• Димитрова, Лаура (2018). Постмодерният орнамент. УИ "Св. Климент Охридски"

• Картаджая, Хермауан, Сетиуан, Иуан (2022). Маркетинг 5.0: За технологиите и хората

• Кафтанджиев, Христо (2020). Интегрирани маркетингови комуникации - част 1

• Марков, Константин, Чулова-Маркова, Даниела (2013). Дизайнът на ХХ век. Стилове, представители, проблеми + CD. Авангард прима

• Николова, Нели (2021). Личностен брандинг

• Постаджиян, Кристиян (2018). Похвати за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата. НБУ, София

• Сергинов, Борис (2015). Дизайн: диалог и монолог : Факти, методи, прогнози, НБУ, София

• Ташева, Стела (2022). Дигитални средства и дизайн: Теория на композицията. Полис

• Aspelund, Karl (2015). Designing: An Introduction. Fairchild Books, London

• Aspelund, Karl (2015). The Design Process. Fairchild Books, London

• Burns, Leslie Davis and Mullet, Kathy K. (2020). The Business of Fashion: Designing, Manufacturing, and Marketing. New York

• Duarte, Nancy (2021). slide:ology: The Art and Science of Creating Great Presentations

• Payne, Alice (2021). Designing Fashion’s Future: Present Practice and Tactics for Sustainable Change. London

• Reynolds, Garr (2013). Presentation Zen Design: Simple Design Principles and Techniques to Enhance Your Presentations (Voices That Matter)