GENB081 Структура, процес и технологии в съвременната музика

Анотация:

Курсът се състои от 60 аудиторни часа, разпределени в два семестъра по 30 часа. Часовете на курса са теоретични и практически. Курсът е уводен и е предназначен за всички специализации на бакалавърска програма “Музика”, както и за модули "Актьорско майсторство" и "Танцов театър" на бакалавърска програма "Театър". По време на обучението в него студентите се запознават с основни понятия, практики и факти в съвременната музика, с принципи на създаване и начини на структуриране на музикалната творба, с основни съвременни композиционни системи, с проблеми на нормата, хармонията и симетрията, изучават иновативни подходи към създаването и възприятието на музика. Особен акцент е поставен върху водещата роля на музикалните технологии в процеса на създаване и разпространение на съвременната музикална творба. Разглеждат се теоретично и практически взаимоотношенията автор-произведение-изпълнител-аудитория в съвременната технологична среда, както и социалното функциониране на музикалното изкуство в настоящата информационна епоха. По време на курса студентите се запознават и анализират примери от съвременната световна музикална продукция.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ:

музикална творба, съвременно музикално творчество, съвременни композиционни системи, хармония и симетрия в музиката, възприятие на музика, музикални технологии, квантова суперпозиция на музикална творба, авторство на музика, музикален изпълнител, музикална аудитория, обект и събитие в музиката, музикален процес, звукова комуникация в природата, знакови системи в музиката, музикална форма, музикална практика, творчески акт, експериментална музика, алеаторна музика, процесна музика, аудиовизуална творба, посредничещи слоеве в музикалното изкуство,

ОСНОВНИ ФАКТИ И РЕАЛИИ:

- звуков сигнал;

- звукова частица;

- тон;

- звуков обект;

- данни и количество в музиката;

- звуково събитие;

- музикална структура;

- музикално пространство;

- музикален модел;

- модул в музиката;

- музикална творба;

- композитор;

- протичане на музикалната творба;

- звукова комуникация;

- музикален език;

- комуникация с аудиторията;

- трансформираща комуникация;

- музикална хармония;

- полифония;

- симетрия;

- модернизъм;

- постмодернизъм;

- конкретна музика;

- автономни музикални практики;

- интердисциплинарни музикални практики;

- функционални музикални практики;

- виртуални музикални практики;

- квантова суперпозиция;

прочети още

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основни идеи и понятия в съвременното музикалното изкуство; принципи на създаването на музикалната творба; възможни интердисциплинарни връзки с други изкуства; проблеми в музикалната интерпретация, разгледана и в обществен и културен контекст.

2) могат: да работят с основни понятия и факти, да прилагат своите познания при анализ на музикалната форма, да разпознават различни стилове, епохи и композиционни принципи и да правят класификации.


Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат основни слухови и ритмични дадености, които са необходимо условие за изучаване, както на дисциплината така и на основната им специалност.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. ЗА ПРИРОДАТА НА МУЗИКАТА. Основни понятия: звуково събитие, протичане на звуковите събития, основни конструктивни елементи в музиката, звук, тон, шум, видове звукови вълни. Основни факти: звукова комуникация, комуникация с аудиторията.
 2. ОБЕКТ И СЪБИТИЕ В МУЗИКАТА. Основни понятия:, звук и цвят, теория на възприятието на звука и цветовете, цветът и звукът като изразни средства. Основни факти: звуков обект, свойство, време, звуково събитие, координати, импулс, енергия, размер, маса, заряд.
 3. ВЪВЕДЕНИЕ В ЗВУКОВОТО ИЗКУСТВО. Основни понятия: видове звукови вълни – синусоидална, квадратна, триъгълна, назъбена. Основни факти: експериментиране с уеб базирани дигитални звукови апликации, анализ на проведени експерименти.
 4. ЗВУКОВА КОМУНИКАЦИЯ В ПРИРОДАТА. Основни понятия: предаване на звукова информация в природата, общуване чрез звук на големи разстояния, предаване на звукова информация. Основни факти: анализ на звукова комуникация при различни родове животни: слон, сив вълк, императорски пингвин, птици упаруру и kaua'i 'o'o и славей.
 5. МУЗИКАТА КАТО ЕЗИК И СРЕДСТВО НА КОМУНИКАЦИЯ. Основни понятия: език, музикален език, музиката като универсален феномен, музиката като продукт на основни психологически способности. Основни факти: изобразяване, изразяване и разказване чрез музика, комуникация с аудиторията, трансформираща комуникация.
 6. МУЗИКА И ВЪЗПРИЯТИЕ. Основни понятия: перцептивни, когнитивни и емоционални способности, слухов анализ, естетика. Основни факти: експериментиране с уеб базирани дигитални звукови апликации, запознаване с проведени експерименти.
 7. ЗНАКОВИ СИСТЕМИ В МУЗИКАТА. Основни понятия: име и форма, звук и образ, абстрактни, субтилни и материални състояния на звука, звук и знак, съвременни системи на нотация. Основни факти: универсални звукови модели, фонема, графема, обозначаване на музиката през вековете.
 8. СЪВРЕМЕННИ МУЗИКАЛНИ ПРАКТИКИ Основни понятия: фолклорна, професионална и популярна музика, сътворяване, степен на масово разпространение, начин на съхраняване на информацията, тип общество. Теория и естетика. Основни факти: видове съвременни музикални практики, технологиите в съвременните музикални практики.
 9. УМВЕЛТ. КВАЛИЯ. Основни понятия: звуковият „свят наоколо“, специфики на чуване и слушане при различните биологични видове. Основни факти: чуване, слушане, присъщи, частни и пряко или непосредствено разбираеми от съзнанието характеристики на квалия.
 10. МУЗИКАЛНАТА ФОРМА В СЪВРЕМЕННАТА МУЗИКАЛНА КУЛТУРА. Основни понятия: структура на творбата, музикален модул, родове творби, дялове на творбата, степени на определеност/неопределеност при изграждането на творбата. Основни факти: организация на пулсацията на мелодическото движение, модели в музиката на ХХ век – Шьонберг, Стравински, Кейдж.
 11. МУЗИКАТА В АУДИОВИЗУАЛНИТЕ МЕДИИ. Основни понятия: цветът и звукът като посредничещ слой и изразни средства, аудио визуални изразни средства. Основни факти: принципи на създаване и начини на структуриране на визуалната творба
 12. СЪВРЕМЕННАТА МУЗИКАЛНА ФОРМА. Основни понятия: електронна и компютърна музика, алеаторна музика, процесна музика, музиката в театралния спектакъл и филма. Основни факти: разказване на история с аудио-визуални средства, взаимодействие на звук и картина.
 13. КОНСТРУИРАНЕ НА МУЗИКАЛНАТА ТВОРБА. Основни понятия: творчески процес, съвременни подходи в творчеството, таксономичен и генеративен подход, модулно мислене. Основни факти: конструктивно звуково ядро конструктивни звукови единици конструктивни дялове, цялостна конструкция
 14. АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННИ АУДИО И АУДИО-ВИЗУАЛНИ ТВОРБИ. Основни понятия: електронна и компютърна музика, алеаторна музика, процесна музика, музиката в театралния спектакъл и филма. Основни факти: примери от музикалната практика, анализ на протичане и разказване на история с аудио-визуални средства.
 15. ТВОРЧЕСКИ АКТ. Основни понятия: съвременни подходи в творчеството, автономни, интердисциплинарни, функционални и виртуални модели на творчество. Основни факти: съотношение на неопределеност на Хайзенберг, извънритмичност на творческия акт.
 16. ТВОРЧЕСКИ АКТ. КОМБИНАТОРИКА. Основни понятия: съвременни подходи и стратегии на творчество, видове комбинаторика (пермутации, вариации и комбинации в музиката), модулно мислене при организацията на творческия процес. Основни факти: математика и музика, стохастична музика,
 17. ТВОРЧЕСКИЯТ АКТ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С МУЗИКАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ. Основни понятия: взаимодействие с музикалните технологии, нови подходи в творческия процес, електронна и компютърна музика, конкретна музика, аудиовизуална музика. Основни факти: електронни музикални инструменти, компютърни програми, аудиовизуална творба.
 18. ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ. Основни понятия: смисъл, творчество, етика, разбиране, идея, творба, текст, комуникация Основни факти: творби на автори от ХХ и ХХІ век - анализ
 19. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МУЗИКА. Основни понятия: модернизъм и постмодернизъм в музиката, Основни факти: музикални стилове на ХХ и ХХІ вв. футуризъм, дадаизъм, модели на експериментална музика – Кейдж, Ксенакис, Берио.
 20. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА МУЗИКАЛНА ПРАКТИКА. Основни понятия: модели в музиката на ХХ и ХХІ век, музикални манифести през ХХ век, електроакустична музика. Основни факти: интонарумори, инструмент на Теремин, Онд Мартено, електронна музика, процесна музика.
 21. МУЗИКАТА КАТО ФОРМАЛНА НАУКА Основни понятия: математически модели в музиката, музика и физика, интерпретации на квантовата неопределеност в музиката, Основни факти: звуков обект, данни и количество в музиката, звуково събитие, музикална структура, музикално пространство, музикален модел, съпоставяне на физическото движение и музикалната последователност.
 22. ПАРАДОКСЪТ НА КЕЙДЖ. Основни понятия: индетерминираност в музиката, процесна музика, алеаторика, стохастична музика. Основни факти: Джон Кейдж – „Музика на промените“, „Ария“, „4`33“, „ASLAP“.
 23. МУЗИКА В МНОГОБРОЙНИТЕ СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ КОНТЕКСТИ Основни понятия: теория, история, естетика и критика на музиката Основни факти: музика и общество, музикална публицистика, музикална критика, музикален мeниджмънт
 24. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ПРАКТИКИ. Основни понятия: музикална интерпретация, концертна и звукозаписна практика, взаимодействие с музикалните технологии. Основни факти: сценично пространство, концертна зала, фонотека, студио, звукозапис
 25. ЕКСПЕРИМЕНТ И ТРАДИЦИЯ. СЪВРЕМЕННИ КОМПОЗИТОРСКИ ШКОЛИ. Основни понятия: стилът в музиката на ХХ и ХХІ век, всеобщ стил, музикални школи, индивидуални творчески стратегии. Основни факти: модернизъм и постмодернизъм, електронна и компютърна музика, популярна музика, рок и алтернативна музика.
 26. СТИЛ В СЪВРЕМЕННАТА МУЗИКА Основни понятия: особености на стила в музиката на ХХ и ХХІ век в контекста на музикалните технологии. Основни факти: изследване и анализ на творби от епохата на модернизма и постмодернизмя, електронната, компютърната и конкретната музика, популярната музика, рок и алтернативна музика.

Литература по темите:

Адорно, Теодор. Философия на новата музика. София : Наука и изкуство, 1990, 339 стр.

Арнаудов, Георги. Бележки към разбирането на понятието стил в музиката от края на ХХ и началото на ХХI век. Българско музикознание (3-4 - 2013). сс. 182-200.

Арнаудов, Георги. Множествена естетика в музиката на постмодерността. Минимализъм и процесна музика. Българско музикознание (1 - 2012). сс. 52-70.

Белтрандо-Патие, Мари-Клер „История на музиката” т.1, т.2, изд. "Музика", София, 2006 г.

Веберн, Антон. Пътят към новата музика ; Пътят към композицията с 12 тона : 2 x 8 лекции. София : ИК Везни, 2005, ISBN 954-9825-06-X, 75 стр.

Ман, Томас "Доктор Фаустус". Превод от немски Страшимир Джамджиев, изд. "Музика", София, 1981 г.

Онегер, Артур „Аз съм композитор”, изд. "Музика", София, 1967 г.

Хесе, Херман “Игра на стъклени перли”. Превод от немски Недялка Попова, изд. "Хемус", София, 1999 г.

Хесе, Херман “Степният вълк”. Превод от немски Недялка Попова, изд. "Рива", София, 2007 г.

Шафър, Питър – “Амадеус”

Coleman, Lindsay. Contemporary Film Music: Investigating Cinema Narratives and Composition. London, New York: Palgrave Macmillan, 2017. 272 p.

Denisch, Beth. Contemporary Counterpoint: Theory & Application (Music Theory: Counterpoint). Berklee: Berklee Press, 2017. 184 p.

Hindemith, Paul „Craft of Musical Composition”, London: Schott, 1968.

Hofstadter, Duglas “Godel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid”, Basic Books, 1999

Lochhead, Judy. Reconceiving Structure in Contemporary Music: New Tools in Music Theory and Analysis. New York: Routledge, 2015. 194 p.

Messiaen, Olivier „The Technique of My Musical Language”, Paris: Alphonse Leduc, 1944.

Pease, Ted. Jazz Composition: Theory and Practice. Berkle: Berklee Press, 2003. 256 p.

Read, Gardner „Music Notation”, New York: Allyn and Bacon, Inc., 1979.

Zarlino, Gioseffo “Istituzioni armoniche”, tr. Oliver Strunk, in Source Readings in Music History. New York, W.W. Norton & Co., 1950.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

- Практическа разработка 20%

- Анализ 20%

- Тест I 30%

- Тест II 30%

Финално оценяване

Писмено изложение 50%

Устно изложение 50%