TEAB314 Общуване с партньор

Анотация:

Практическите курсове от БП I част са едносеместриални и се провеждат през първата и втората година на обучение. Целта им е чрез специфични упражнения и тренинзи да запознаят студентите с основните проблеми на научното направление на програмата, да въведат основни понятия за това направление и да демонстрират някои от главните методи, без да се излагат цялостни теории. Занятията се водят на общодостъпен език, всички специализирани термини се въвеждат с обяснения.

Курсът се състои от 30 часа, които имат тренингов – игрови характер. Чрез различни упражнения и задачи студентите „откриват“ принципи и закони за общуване в дует и група.

Натренирва умения за изграждане на непрекъснато сценично поведение , умения за създаване на драматургия на база динамични характеристики на движението, пространствено съотнасяне, общуване с партньор или в група.

прочети още

Преподавател(и):

доц. Ася Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

 Закони за общуване с партньор, пласиране в пространството и съотнасяне с други тела в пространството

2) могат:

 натрупват умения за изграждане на динамичен диалог извън драматургичен материал


Предварителни изисквания:
успешно завършен курс ТЕАВ 211

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Тренинг за работа в група.
 2. Откриване на закони за дуетно общуване.
 3. Работа в група с водач - принципи на водене и следване
 4. Общуване на база темпоритъм
 5. Темпоритмични схеми - упр. “метроном” и други.
 6. Акция-реакция – групови и индивидуални тренинзи
 7. Пространствено съотнасяне в една група и спрямо друга група.
 8. Възможности и принципи за соло в групата
 9. Текущ контрол
 10. Създаване на група и изграждане на групово внимание.
 11. Обособяване и следване на водач.
 12. Текущ контрол

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 Николова, К. Експресионистичният театър и езикът на тялото. София. 2000.

 Николова, Р. 2007. Актьорският тренинг през ХХ век. София

 Браунек, М. Театърът в ХХ в. В: алм. "Гестус". София. 1990.

 Барба, Еуженио. Уголеменото тяло. В сп. Homo Ludens, 2005, бр.

 , 1984, бр. 5