GENB085 Кризи и сигурност

Анотация:

Курсът ще Ви помогне да получите по-задълбочено разбиране на въпросите, свързани с политиката за сигурност, кризите и управлението на кризи, и да развият уменията си в тези области. Предвидено е това да се случи през интердисциплинарния поглед на право, политика и сигурност, като съчетава в себе си както натрупването на богата теоретична база, така и работа по конкретни казуси. Курсът е разработен с баланс между лекционни и семинарни занятия, за да стимулира активното участие на студентите и да провокира упражняване на наученото.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Евелина Стайкова  д-р
доц. Гинка Симеонова  д-р
доц. Михаел Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят

лобална, европейска и национална сигурност

Кризи – видове и подходи за управление

Война, сигурност, мир

Отбранителни политики и военни стратегии

Поддържане на мир – съвременни операции

Международното право и въпросите за сигурността и мира в него

Международно право за предотвратяване на конфликти

Международно право на военните операции

Управлението на кризи и неговото нормативно регулиране

Политики на сигурност – национална и човешка сигурност в епоха на кризи

Политики по време на кризи и кризисни политики

Могат:

Да анализират

Военни кризи – лекция

Миграционни кризи - лекция

Финансови кризи - лекция

Климатични кризи - лекция

Сигурност в дигиталната среда - лекция

Хуманитарни кризи и тяхното управление – лекция


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Глобална, европейска и национална сигурност Кризи – видове и подходи за управление Война, сигурност, мир Отбранителни политики и военни стратегии Поддържане на мир – съвременни операции Международното право и въпросите за сигурността и мира в него Международно право за предотвратяване на конфликти Международно право на военните операции Управлението на кризи и неговото нормативно регулиране Политики на сигурност – национална и човешка сигурност в епоха на кризи Политики по време на кризи и кризисни политики
  2. Студентски семинар
  3. Симулативна игра
  4. Военни кризи – лекция Миграционни кризи - лекция Финансови кризи - лекция Климатични кризи - лекция Сигурност в дигиталната среда - лекция Хуманитарни кризи и тяхното управление – лекция
  5. Военни кризи – представяне на конкретни кризи Миграционни кризи - представяне на конкретни кризи Финансови кризи - представяне на конкретни кризи Климатични кризи - представяне на конкретни кризи Сигурност в дигиталната среда - представяне на конкретни казуси Хуманитарни кризи и тяхното управление – представяне на конкретни кризи Здравни и социални кризи – представяне на конкретни кризи

Литература по темите:

Захариев, А. ПРОБЛЕМИ И ПОДХОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО ПРИ КРИЗИ И КОНФЛИКТИ

Павлов,Г. УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Симеонова, Г. ПРИНЦИП НА ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Закон за управление и функциониране на системата за защита на

националната сигурност

Закон за защита при бедствия

НАРЕДБА за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия

Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия за периода

2018-2030

Годишен план за 2022 г. за изпълнение на Националната програма за

намаляване на риска от бедствия 2021-2025 година

Закон за здравето

Закон за публичните финанси

Закон за министерството на вътрешните работи

Закон за убежището и бежанците

Средства за оценяване:

Минимум две оценки на избрани от студентите елементи:

Курсов проект

Участие в студентски семинар

Участие в симулативна игра

Тест и разработване на писмен отговор

Тест и разработване на писмен отговор