TCMB320 Право и стандарти за телекомуникации

Анотация:

• Курсът въвежда в основите на:

 правната система в Република България в сектора на електронните съобщения.

 стандартизационния процес и оценяване на съответствието областта на телекомуникациите

• Курсът има за цел:

 да даде начални теоретични познания в областта на правната уредба и да запознае студентите с основните правни понятия и термини.

 студентите да могат да се ориентират в основните нормативни актове в Република България, както и да придобият практически умения за тяхното прилагане

 да даде познания в областта на стандартизацията в национален, европейски и глобален мащаб, с насоченост към телекомуникационните технологии;

 да даде познания в областта на оценката на съответствието и сертификацията, както и европейските нормативни актове в тази насока;

 студентите да придобият познания за комуникиране със стандартизационни организации и извличане на необходимата информация

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

проф. Антони Славински  
гл. ас. Алена Добрева-Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните правни понятия и термини.

• Действащите закони в сектора на електронните съобщения.

• Развитието на нормативната уредба на електронните съобщения в България, както и тази в областта на стандартизацията, оценката на съответствието и сертификацията;

• За дейността и продуктите на глобалните, европейски и национални стандартизационни организации (включително и на неформалните такива - т.нар. "форуми") и знаят как да търсят необходимата им информация;

2) могат:

• да работят компетентно с действащите нормативни актове;

• да ползват успешно основните правни понятия и термини;

• да прилагат на практика получените знания по право и стандартизация в телекомуникациите при професионалната си реализация.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Нормативни актове : общи понятия, видове и структура
 2. Субекти на правото: индивидуални правни субекти
 3. Държавно регулиране на икономиката.
 4. Регулиране на телекомуникационния пазар в България
 5. Органи на управление и органи за регулиране и контрол на електронния съобщителен пазар. Съвет за електронни медии. Понятие за „обвързано лицензиране”
 6. Актове на Комисията за регулиране на съобщенията. Разрешаване на спорове между предприятия
 7. Осъществяване на електронни съобщения при спазване на общи изисквания
 8. Осъществяване на електронни съобщения след издаване на разрешение за ползване на ограничен ресурс
 9. Преговор и дискусия
 10. Развитие на нормативната уредба в телекомуникациите.
 11. Закон за електронните съобщения – структура, принципи и основни положения
 12. Закон за електронните съобщения – взаимно свързване и достъп;
 13. Основни понятия на стандартизационния процес, задачи на стандартизацията, видове стандарти, използване на стандартите
 14. Ролята на стандартите при премахване на техническите бариери. Доброволна и задължителна сфери. Стандартизацията и развитието на технологиите
 15. Решаване на казуси

Литература по темите:

Записки на преподавателя

Закон за електронните съобщения

Закон за нормативните актове

Стандарти за телекомуникационни съоръжения и системи

Наредби и директиви за оценяване на съответствието на телекомуникационни съоръжения

Средства за оценяване: