TCMB024 Измервания на електронни схеми

Анотация:

• Целите на курса са придобиване на практически познания за действието и свойствата на цифровите интегрални схеми.

• Провеждат се практически занятия, в които студентите се запознават с каталожните данни на цифрови интегрални схеми и експериментално изследване на основни схеми с тях.

• Разучават се параметрите на основните видове логически елементи, извършва се експериментално изследване на таблиците им на истинност, реализират се комбинационни логически схеми.

• Запознават се с параметрите и експериментално се изследват видове тригери.

• Реализират се и се изследват индикатори и дешифратори.

• Изследва се действието на регистри и броячи.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

гл. ас. Тереза Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• действието на основните видове логически елементи и комбинационни логически схеми;

• действието, структурата и параметрите на тригери;

• действието, структурата и параметрите на индикатори и дешифратори;

• действието, структурата и параметрите на броячи и регистри.

2) могат:

• да реализират и изследват логически елементи и комбинационни логически схеми;

• да реализират и изследват тригери;

• да реализират и изследват индикатори и дешифратори;

• да реализират и изследват броячи и регистри.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Теоретични и практически познания по електротехника, електроника и теоретични познания за цифрови интегрални схеми.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Запознаване с каталожни данни на основните видове цифрови интегрални схеми.
  2. Измерване на логически елементи
  3. Измерване на комбинационни логически схеми
  4. Измерване на тригери
  5. Текущо оценяване
  6. Измерване на седемсегментни индикатори и дешифратори
  7. Измерване на линийни и матрични индикатори
  8. Измерване на регистри
  9. Измерване на броячи
  10. Текущо оценяване

Литература по темите:

1. Куцаров, С. И. Основи на електронните схеми, Том 2. Цифрови интегрални схеми. София: Изд. на НБУ, 2010.

2. Куцаров, С. И. Основи на електронните схеми, Том 4: Специализирана електроника в телекомуникациите. София: Изд. на НБУ, 2011.

3. Токхайм, Р., Цифрова електроника. София: Техника, 1999.

Средства за оценяване:

Форми на обучение

По време на семестъра се провеждат практически занятия в Лаборатория “Телекомуникации”.

Форми на проверка и оценка на компетенциите

Студентите получават комплексна оценка за всяко занятие, която включва: оценка на практическата работа (практическите умения) по време на занятието, оценка на протокола, който се съставя след приключване на занятието и оценка от защитата на този протокол пред преподавателя. Поставят се две текущи оценки. Първата текуща оценка обхваща практически занятия от №1 до №4, а втората е върху практически занятия от №5 до №8. За да получи крайна оценка за курса, всеки студент трябва да присъства на не по-малко от 4 практически занятия.

Студентите, които имат две текущи оценки по време на семестъра, получават крайна оценка за курса и могат да се освободят от изпит.

Студенти, които не са присъствали на практическите занятия по време на семестъра, се явяват на изпит. На изпита те трябва да направят самостоятелно 4 практически занятия, да съставят протоколи за тях и да ги защитят.

Време за провеждане на текущия контрол

а) Първа текуща оценка – след практическо занятие №4;

б) Втора текуща оценка – на края на семестъра.