TCMB007 Основи на икономиката в телекомуникациите

Анотация:

Курсът разглежда основните аспекти на икономиката на телекомуникационния сектор в съвременните пазарни условия. Особено внимание е обърнато на процесите на либерализация, на навлизане и излизане на пазара, на конкуренцията между оператори, мрежи и услуги в технологично развита среда. Представени са необходимостта, формите и методите на приватизация и пазарната оценка на монополните оператори у нас и в новите страни от ЕС. Важно място е отделено на универсалното обслужване и неговото развитие. Въпросите за лицензионната политика и регулирането в сектора се разглежда в съответните теми.

Целта на курса е усвояването на основните аспекти на икономиката на телекомуникационния сектор в условията на либерализация, конкуренция и пазарно и потребителски ориентирано поведение, начините за оценка на състоянието и намеренията.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Йосиф Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знания:

познават икономическата среда при функционирането на телекомуникациите в условията на развиващ се пазар и неговата социална и потребителска ориентация;

запознати са с основите на действащата регулаторната рамка на ЕС в областта на телекомуникациите;

Умения:

разбират посоките и степента на либерализация и конкуренция при динамично технологично обкръжение;

анализират вътрешната и външна пазарна ситуация и предлагат възможности за пазарно ориентирано конкурентно и потребителско поведение;

предлагат норми на амортизация по видове оборудване и по елементи на мрежите в съответствие с икономическия живот на активите;

правят финансова оценка на капитала, на активите и на резултатите от оперативната дейност.


Предварителни изисквания:
Известни познания от икономическата теория и познания относно функционирането на пазарите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

1). Директиви, Регламенти и Решения в сила на Европейския парламент и на Съвета,

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm

2). Секторна политика в телекомуникациите, http://www.crc.bg/

3). Закон за електронните съобщения, http://www.crc.bg/

4). Обществени обсъждания на документи за сектора, http://www.crc.bg/

5). Курс лекции ТСМB"Основи на икономиката в телекомуникациите" в НБУ

Допълнителна:

1). Директива 2002/21/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за обща регулаторна рамка за електронни съобщителни мрежи и услуги http://www.europe.bg/upload/docs/1109692376_Direktiva_2002_21_EO.pdf

2). Директива 2002/19/ЕО

Относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях, http://www.daits.government.bg/upl/docbg20071019144230.doc

3). Директива 2002/77/ЕС

Относно конкуренцията на пазарите за електронни съобщителни мрежи и услуги

http://www.daits.government.bg/upl/docbg20071019145826.doc

4). Директива 2002/20/

За лицензирането на електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за Лицензирането)

http://www.trc.government.bg/euro_documents/download/2607

5) Директива 2002/22/ЕО

Относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, http://www.daits.government.bg/upl/docbg20071019145448.doc

6). Основи на икономиката, два тома, УИ "Свети Климент Охридски", С. 2001

7). Икономика на съобщенията, УИ "Стопанство", УНСС, С. 2008

8). Корпоративен анализ, The Economist Books, "Класика стил", С. 2001

9). Наръчник по телекомуникации, Анабел Дод, "ИнфоДАР", С. 2000

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ТЕКУЩА ОЦЕНКА

T1 – Присъствие и участие - (60 %);

T2 - Самостоятелна работа (реферат, курсова работа, презентация) - оценка (40%).

ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ИЗПИТ

1. Писмена работа – 40%

2. Устно изложение – 60%

ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ИЗПИТ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЕДНА ТЕКУЩА ОЦЕНКА

1. Оценката от текущо оценяване – 50%;

2. Представяне на писмена работа – 50%.