LEAB037D Практически курс по немски език

Анотация:

Курсът се състои от 150 академични часа и е едносеместриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на изучавания чужд език на ниво В1. Курсът цели да обогати знанията по немски език на студентите, както и комуникативните им стратегии и тактики относно тяхната рецептивна и и продуктивна компетентност по писмена и устна реч.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

преп. Камелия Джурелова  
преп. Анжела Ангелова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

ЗНАЯТ синтактичните, лексикални и граматични особености на езика на ниво B 1

МОГАТ да ползват езиковия материал и комуникативните стратегии, залегнали в изискванията за владеене на езика на ниво B1

Студентите ще знаят

• достатъчно езикови средства, чрез които могат да се справят в ежедневни ситуации;

• сравнително точно употребяват лексика с обем до 1500 думи;

основната граматика на езика

ще могат/ умеят:

• да разбират основната информация, когато се говори на стандартен немски език по познати теми.

• Да се справят в пожечето ежедневни ситуации

• да водят разговор по познати теми; да описват цели, мечти и др.

• да аргументират накратко своите цели и планове

• да разбират автантични писмени и устни документи

• да водят лична кореспонденция

при говорене могат без предварителна подготовка да говорят по теми от ежедневието. Употребяват прости и сложни взаимно свързани изречения. Могат да разкажат някаква история или да предадат съдържанието на книга или филм.

при писане могат да в лично писмо да споделят опит или описват впечатления. Могат да пишат по познати или инересуващи ги теми. Могат да съставят прости свързани текстове.

при слушане и четене разбират основната информация от текстове на стандартен немски език. Разбират подробна информация от лична кореспонденция.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• подходящ резултат от входен тест за определяне на ниво

или

• добре да са усвоили материала, преподаден в курс Практически немски език А2Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Zeitpunkte
 2. Alltag
 3. Manner – Frauen – Paare
 4. Deutschlands gro?te Stadt
 5. Schule und Lernen
 6. Klima und Umwelt
 7. Peinlich? – Peinlich!
 8. Generationen
 9. Migration
 10. Europa: Politik und mehr
 11. Finaltest und mundliche Prufung

Литература по темите:

Библиография по темите:

Основна:

- Menschen B1, Kursbuch, Hueber Verlag, 2022

- Menschen B1, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2022

- Menschen B1, Intensivtrainer, Hueber Verlag, 2022

Допълнителна:

- Demme,Silke; Funk, Herman: Studio d B1, Kurs- und Übungsbuch mit Zertifikatstraining, Cornelsen Verlag 2007

- Demme,Silke; Funk, Herman: Studio d B1, Sprachtraining, Cornelsen Verlag 2008

- Demme,Silke; Funk, Herman: Studio d B, Audio CDs und DVD, Cornelsen Verlag 2008

- Fandrych, Christian; Tallowitz, Ulrike: Klipp und Klar (Grundstufengrammatik), Klett Verlag 2004

- Dr. Sabine Dinsel, Monika Reimann: Fit furs Zertifikat Deutsch Lehrbuch mit integrierter Audio-CD, Hueber Verlag 2007

- Maenner, Dieter: Prufungstraining DaF-Zertifikat Deutsch, Cornelsen Verlag 2008