LEAB036D Практически курс по испански език

Анотация:

Курсът се състои от 150 академични часа и е едно семестриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на изучавания чужд език на ниво В1, според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа и достигане до ниво В2. Тази цел предполага:

• разширяване и обогатяване на езиковите знания и речевите умения, придобити в ниво А2;

• развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции на обучаваните, позволяващи общуване на чужд език в ежедневието, в личния живот и професионалната сфера, при пътуване в страната, където се говори съответния език;

• усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на чужд език в често срещани ситуации при ежедневно или професионално общуване;

• развиване на писмени и речеви умения, свързани с описанието на личен опит, надежди и амбиции, предаването на случка или сюжет на книга или филм и изказването на мнение по теми от личен характер и такива, свързани с ежедневието или с актуални събития.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

преп. Валентина Славова  
 Капка Николова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• граматични, лексикални и синтактични структури, позволяващи на обучаваните да разбират писмена и устна реч и да се изразяват писмено и устно в ситуации от ежедневието, на работното място и в страната, където се говори съответния чужд език;

• функционално-комуникативни фрази и изрази, с които дори и без предварителна подготовка могат да комуникират на позната тема от личен характер или свързана с ежедневието и да се справят с повечето възникнали ситуации по време на пътуване в страната, в която се говори съответния език.

2) могат:

• при слушане да схващат основните посоки на информацията, ако тя е на ясен и стандартен език; да разбират главните идеи във всекидневната реч по познати теми, използвани на работното място, в училище, през свободното време и т.н.; да разбират основната идея на радио и телевизионни програми на актуални теми или въпроси от личен или професионален характер, ако речта е сравнително бавна и ясна;

• при четене да разбират текстове, които съдържат предимно всекидневна или свързана с работата лексика; да разбират пожелания, чувства и събития в писмен текст;

• при устна комуникация да участват спонтанно в разговор на позната тема от личен характер или свързана с всекидневието (напр. семейство, хоби, работа, пътуване и актуални събития); да се справят с повечето ситуации по време на пътуване в страната, в която се говори съответния език; да описват своя опит, мечти, надежди и амбиции; накратко да посочват причини и да обясняват мнения и планове; да разказват случка или предават сюжет на филм или книга като описват своите впечатления;

• при писане да съставят кратки, ясни и кохерентни текстове на теми, които са познати или от личен интерес; да водят лична кореспонденция, в която описват личния си опит или впечатления.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да владеят испански език на ниво А2 от Европейската езикова рамка.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Болести и лечение
  2. Животът на младежта
  3. Младежки жаргони
  4. Градовете в испаноезичния свят
  5. Характери и душевни състояния
  6. Туризъм и пътуване
  7. Вестниците в испаноезичния свят. Информатика
  8. Жилища и настаняване
  9. Опазване на околната среда в градовете
  10. Географски и исторически особености на испаноезичния свят

Литература по темите:

Español en marcha B1

Prisma B1

Embarque B1