LEAB024D Презентации и преговори (на английски език)

Анотация:

Курсът има за цел да развие комуникационните умения на студентите в общуването им на английски език, вкл. умения за слушане, писане, задаване на въпроси, интервюиране, презентиране и участие в преговори. По време на занятията се акцентира. върху отделните етапи на усвояване на уменията чрез ролеви игри и практически разработки.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни видове умения за общуване;

• основни етапи за развиване на уменията;

• съвременни изследвания и литература по темата;

2) могат:

• да прилагат съответните умения в ситуации;

• да подбират самостоятелно материали, планират и резюмират основни идеи;

• да подготвят логически завършена презентация върху тема по собствен избор;

• да представят подготвената презентация и да участват в дискусия по темата;


Предварителни изисквания:
Ниво на владеене на английски език В2+ по ОЕЕР

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Introduction to presentation skills and negotiations
 2. Elements of communication
 3. Styles of communication
 4. Presentations
 5. Developing listening skills
 6. Interviewing
 7. Developing skills for asking questions
 8. Developing skills for answering questions
 9. Taking notes
 10. Participating in debates
 11. Body language
 12. Interaction with the audience / participants in the debate
 13. Presentations and negotiations – practical session
 14. Presentations and negotiations – practical session
 15. Presentations and negotiations – practical session

Литература по темите:

Reinhart, S 2013, Giving academic presentations, University of Michigan Press

Burton, G 2013, Presenting. Deliver presentations with confidence, Harper Collins Publishers

Corfield, R 2009, Successful interview skills: How to prepare, answer tough questions and get your ideal job, 5th edn, Kogan Page, London.

Van Emden, J 2010, Presentation skills for students, Palgrave Macmillan, Hampshire, New York.

Turner, K 2008, Essential academic skills, Oxford University Press, South Melbourne, Victoria.

Brick, J 2009, Academic culture: A student’s guide to studying at university, Macmillan Education Australia, South Yarra, Australia.