BAEB314D Приложни финанси

Анотация:

Курс “Приложни финанси” е въвеждащ. В него е обхваната широкоаспектната финансова проблематика в практически аспект. Целта на курса е да онагледи с практически примери базисните постановки на финансовата теория, дадени в курс „Въведение във финансите“. За осъществяване на тази цел в курса са предвидени значителен брой часове за практическа работа.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Надя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните характеристики на данъчното облагане в нашата страна;

• каква е организацията на банковата система в нашата страна, какво представляват банките като финансови институции и колко сложна и многостранна е тяхната дейност;

• изменението на стойността на парите във времето.

2) могат:

• да начисляват данъците върху доходите на физическите, корпоративния данък и имуществените данъци;

• да попълват данъчна декларация;

• да използват продуктивно банковите услуги;

• да намират бъдещата стойност на парични потоци, да намират настоящата стойност на парична сума, която ще бъде получена в бъдеще.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни икономически знания – микроикономика и макроикономика;

• Знания по финанси;

• Знания по математика за икономисти.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. НАП. Организация на дейността на приходната администрация. Обща характеристика и организация на публичните вземания.
  2. Подоходно облагане на физическите лица. Доходи от трудови правоотношения.
  3. Облагане доходите на физическите лица от стопанска дейност и други дейности по извънтрудови правоотношения. Попълване на данъчна декларация.
  4. Корпоративно подоходно облагане. Техника на корпоративното подоходно облагане в България.
  5. Алтернативни корпоративни данъци и авансови вноски.
  6. Имуществени данъци. Нови моменти в организацията на имущественото облагане – патентен данък
  7. Банки и банково обслужване.Банков кредит – същност и основни характеристики. Банков договор. Видове погасителни схеми при отпускане на кредит. Анализ на кредитоспособността на ФЛ. Анализ на кредитоспособността на ЮЛ.
  8. Банкова сметка. Попълване на банкови платежни документи. Депозитни и спестовни банкови продукти.
  9. Стойност на парите във времето. Намиране на бъдещата стойност.Оценяване на инвестиционни проекти.Метод на нетната настояща стойност. Метод на вътрешната норма на възвръщаемост.
  10. Инструменти на финансовите пазари – инструменти на паричния пазар и инструменти на капиталовия пазар.

Литература по темите:

Основна литература:

• Вачков, Ст. и колектив. Въведение във финансите. Варна, 2009

• Вътев, Ж., Банки и банково обслужване на икономическите агенти, В.Търново, Абагард, 2003

• Димитрова, Р. Банки и банково обслужване,С., Ромина, 2011

• Ненков, В. Данъци и приходна администрация, С., Нова звезда, 2015

• Николова, Н. Корпоративни финанси, Втора част, CIELA, С.,2007

• Петров, Г. Корпоративни финанси. Кратък курс, Тракия – М, С., 2004

• Стефанова, П.Банки и кредитно посредничество, С., Тракия – М, 2000