BAEB314D Приложни финанси

Анотация:

Курс “Приложни финанси” е въвеждащ. В него е обхваната широкоаспектната финансова проблематика в практически аспект. Целта на курса е да онагледи с практически примери базисните постановки на финансовата теория, дадени в курс „Въведение във финансите“. За осъществяване на тази цел в курса са предвидени значителен брой часове за практическа работа.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Нигохос Канарян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните характеристики на данъчното облагане в нашата страна;

• каква е организацията на банковата система в нашата страна, какво представляват банките като финансови институции и колко сложна и многостранна е тяхната дейност;

• изменението на стойността на парите във времето.

2) могат:

• да начисляват данъците върху доходите на физическите, корпоративния данък и имуществените данъци;

• да попълват данъчна декларация;

• да използват продуктивно банковите услуги;

• да намират бъдещата стойност на парични потоци, да намират настоящата стойност на парична сума, която ще бъде получена в бъдеще.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни икономически знания – микроикономика и макроикономика;

• Знания по финанси;

• Знания по математика за икономисти.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

• Вачков, Ст. и колектив. Въведение във финансите. Варна, 2009

• Вътев, Ж., Банки и банково обслужване на икономическите агенти, В.Търново, Абагард, 2003

• Димитрова, Р. Банки и банково обслужване,С., Ромина, 2011

• Ненков, В. Данъци и приходна администрация, С., Нова звезда, 2015

• Николова, Н. Корпоративни финанси, Втора част, CIELA, С.,2007

• Петров, Г. Корпоративни финанси. Кратък курс, Тракия – М, С., 2004

• Стефанова, П.Банки и кредитно посредничество, С., Тракия – М, 2000