GENB031D Макроикономика

Анотация:

Курсът по Макроикономика има за цел да запознае студентите с основните макроикономически проблеми в националната икономика и в условията на глобализацията на икономическия живот.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Николова  д-р
доц. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

- анализ на макроикономическия кръгооборот,

- макроикономически измерители – БВП, НД,

- съвкупно търсене, съвкупно предлагане, макроравновесие.

2) могат

•да се ориентират в сложните връзки и взаимозависимости на макро равнище, да разпознават и идентифицират икономическите проблеми;

•да се ориентират в различните възгледи и концепции при дискутирането на икономическите проблеми и да аргументират собствените си оценки и разбирания;
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение
  2. Теми от курса
  3. Тест

Литература по темите:

С. Ракарова, Ст. Стефанов, Принципи на макроикономиката, НБУ, 2012.

С. Ракарова, Ст. Стефанов, Пътеводител по макроикономика, НБУ, 2014.

Коландър Д., Основи на икономиката. Макроикономика, Св. Климент Охридски, С., 2001.

Сол, Крахът на глобализма и повторното изобретяване на света, Кралица Маб, 2009.

Стегър М., Глобализация, Захарий Стоянов, С., 2005.

Стиглиц Дж., Глобализацията и недоволните от нея, Стопанство, С., 2003.

Стиглиц Дж., Свободното падане, ИК УНСС, С., 2011.

Рикардо Д., За принципите на политическата икономия и данъчното облагане, С., 1988.

Смит А, Изследване на природата и причините за богатството на народите, С., 1983.

Lipsey & Chrystal, Economics, , Oxford University Press, 2004.

Mankiw G., Macroeconomics, 4-th ed., New York, 2000.

Sloman, Economics, 6th ed., Prentice Hall, 2006.

Sloman, Smith, Economics Student Workbook, Prentice Hall, 2006.