VIPM744 Скултура и метал

Анотация:

• Скулптурата - техника, форма, съдържание, материал.

• Изследване на взаимовръзките между обем, структура, форма и динамика чрез средствата на скулптурата.

• Форма и материал – зависимости.

• Изследване на обем, пропорции и пространства на човешкото тяло – стилизации според материала.

• Придобиване на основни познания при изграждане и проектиране на пространствени композиции от метал.

• Придобиване на основни познания за видове материали и способност за боравене с различни изразни форми и техники за създаване и обработка на пластични композиции.

• Представяне и запознаване с конкретни художествени и стилови проблеми, касаещи формообразуването в метал

• Анализ на художествени проекти и композиционни решения, касаещи значението на пространство, форма, материал и мащаб при визулизирането на творчески идеи в материал

• Създаване на практически умения за работа с подходящи материали в индивидуалната творческа дейност.

• Металът като краен материал в скулптурното формоизграждане.

• Видове метал и специфики на формоизграждането.

• Видове метал и технически възможности

• Материал и идея - съответствия и дисонанси

• Изграждане на практически умения за изграждане и реализиране на пространствени композиции в различни материали и мащаб

• Развиване на гъвкаво творческо мислене на студента, чрез прилагане на разнообразните възможности на трайни и нетрайни материали при решаване на индивидуални творчески пространствени задачи.

• Оформяне на самостоятелно творческо мислене на базата на наученото в курса.

• Създаване на отношение към процесите в изкуството днес, касаещи отношенията между концепция, пространство, форма и структура.

прочети още
Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни принципи при пластичното формообразуване с различни материали

• Основни принципи на проектиране и конструиране на пространство при употребата на различни видове метал и техники на обработка

• Основни принципи, техники, технологии и материали при реализация на скулптурни, пластични и пространствени идеи.

• Основни течения и стилове в изобразителното изкуство, според разбирането и използването на форма, структура, пространство, мантериал и среда.

• Принципи и възможности при използване и прилагане на технологии и материали в съвременната скулптура.

• Основни принципи при работа с различни метали използвани в съвременната скулптура за крайна реализация

2) могат:

• Да владеят основни изразни средства за създаване и обработка на триизмерен пластичен обект в различни трайни и нетрайни мателиали

• Да владеят умения за изграждане на прости и сложни пространствени пластични композиции в метал

• Да прилагат професионално разбирането за форма, структура, материя и пространство в практически задачи.

• Да изграждат и композират формови и пространствени решения

• Да се ориентират в съвременния свят на изобразителното изкуство

• Да прилагат гъвкавост и разнообразие при търсенето и прилагането на материали и композиционни решения, както в индивидуалната творческа дейност, така и при поръчкови задания.


Предварителни изисквания:
• Пластична култура

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Понятие за обем, форма, структура и пространство – и взаимовръзката с материала. 2. Технологии и процеси на реализация на скулптурни проекти 3. Минимализъм в скулптурата на 20 в 4. Абстракция и скулптура 5. Модерна или Съвременна скулптура - материали. 6. Използване на съвременни технологии за реализация 7. Принципи на изграждане на формата според идеята и крайният материал за реализация 8. Композиране на формата в пространството 9. Принципи и начини на изграждане на идейни проекти – материалът като смислов елемент към идейното развитие. 10. Вътрешно и външно пространството при формообразуването – и възможностите на различните материали 11. Изразни средства в скулптурата и тяхното прилагане. 12. Взаимовръзки между водеща идея, композиция, форма, материал и размер 13. Визуална среда и визуални пластични решения. Скулптурата в публичното пространство 14. Класически и съвременни материали, използвани в скулптурата. 15. Трайни и нетрайни материали- концептуална и приложна употреба.
  2. практицеска разработка

Литература по темите:

Conversations on Sculpture (Perspectives in Contemporary Sculpture) by Glenn Harper (Editor), Twylene Moyer (Editor)

Sculpture Now (World of Art) by Anna Moszynska (Author)

A Sculpture Reader: Contemporary Sculpture Since 1980 (Perspectives in Contemporary Sculpture) by Glenn Harper (Editor), Twylene Moyer (Editor), Karen Wilkin (Introduction)

Sculpture since 1945 (Oxford History of Art) Andrew Causey (Author)

Sculpture Today by Judith Collins

Sculpture: Technique, Form, Content, by Arthur Williams

Средства за оценяване:

практическа разработка, конферанс, реферат