MUSM128 Съвременна българска музика I част

Анотация:

Курсът проследява формирането на музикална култура в България до средата на 60-те години на ХХ век.

• Разглеждат се основни жанрови и стилови характеристики и индивидуални композиторски проекти.

• Курсът изисква базово музикално образование, активност от страна на студентите и предполага самостоятелна работа по темата и участие в дебат по време на семинарите. • Формиране на оценката – комплексно: активност по време на дискусиите и семинарите; резултат от реферат; изпитен резултат

прочети още
Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• особености в историческото развитие на музикалното изкуство в България контекста на общокултурното й развитие

• • основни периоди в музикалната история на България, организация на професионалната и любителска култура в България до средата на 40-те години на ХХ век,

• стилистични и жанрови направления в българската музика

• български композитори от различни генерации и основни творби

• •основна музикална терминология, свързана с разглежданата проблематика

• анализ на музикални творби, осъществен чрез слушане на музика и разглеждане на нотни текстове

• •да слушат активно и с професионално-аналитично отношение музика

• основни критерии за подбор на ползваната литература по музикална история от печатни и други източници.

2) могат:

• да формулират особеностите в историческото развитие на музикалното изкуство в България контекста на общокултурното й развитие

• да характеризират творчеството на български композитори от различни генерации до средата на 60-те години на ХХ век

• да анализират произведения от български композитори чрез усвоен музикалнотерминологичен апарат

• да прилагат самостоятелно своите умения чрез усвоени навици по отношение на професионално-аналитичния подбор на съществуващата литература по музикална история

• да прилагат самостоятелно своите умения чрез усвоени навици, постигайки активно и професионално-аналитично слушане на музика


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• базово музикално образованиеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна основна литература – монографични, енциклопедични издания (Приложена в Moodle подробна библиография за българската музика и музикална култура):

1. Крачева, Л. Българската музикална култура. От древността до наши дни. С., Марс, 2008.

2. Хлебаров, И. Новата българска музикална култура. Т. 1. С., 2003.

3. Баларева, А. Хоровото дело в България от средата на ХІХ век до 1944. С., 1992.

4. Бикс, Р. Български оперен театър. Том 1. С., 1985.

5. Каракостова, Р. Българският музикален театър между двете световни войни. С., 2004.

6. Вълчинова-Чендова, Е. Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България ( средата на ХІХ век – края на ХХ век). С., 2000.

7. Анда Палиева – Homo musicus между Балканите и Европа. С., 2006.

8. Арнаудова, Б. Българската опера – мит и модерност. С., 2005.

9. Кауфман, Н. 1500 български градски песни. Т. 1-3. С., 2002.

10. Енциклопедия на българската музикална култура. С., 1968.

11. Енциклопедия България. Т.1-7.

12. Вълчинова-Чендова, Е. Енциклопедия български композитори. С., 2003.

13. http://www.ubc-bg.com

14. http://musicart.imbm.bas.bg/BG-onlain.html

Средства за оценяване:

реферат

дискусия

семинар

изпит