MUSM278 Композиция ІІ част

Анотация:

• Теоретично и практическо изучаване на различни форми на учебна натовареност:

• Теоретични ракурси на творческия процес.

• Анализ и информация – ползване на музикална литература, свирене на произведения от различни стилове, форми и композитори, образци на различни видове композиционна техника.

• Пресвирване, анализ и корекция върху зададена домашна работа /написана творба/.

• Обзор върху работата през семестъра.

• Аспекти при формирането на оценката:

• Актуалност при изпълнение на домашната творческа работа.

• Лични музикални качества – талант и стойностни качества на писмената изпитна работа.

• Да обучи и създаде професионален творчески порядък у студента, за развитие и усъвършенстване на композиционната техника, създаване на нови музикални произведения в различна форма и за различни изпълнителски състави.

прочети още
Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Стефан Драгостинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Имат обогатени научно теоретични и практически познания в областта на различни съвременни композиционни техники.

• Най-нови световни тенденции в развитието на композиторското творчество и културата.

2) могат:

• Имат свободен избор да експериментира в различни стилови направления .

• Да работи съвместно с колегите си от програмите по музика на НБУ с оглед на осъществяване на творчески сътрудничества


Предварителни изисквания:
• завършена бакалавърска степен по музика /раздел теоретичен или инструментален/. Представяне на композиционни опити – пиеси за различни състави, изпълнители.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Инструментална творба – Тема с вариации. Исторически обзор – от (преди) Бетховен до Албан Берг и насетне.
 2. Строги вариации. Свободни вариации. Други направления – „Тема с варианти“.
 3. Тема с вариации. (Продължение). Композиторът следва да познава много добре възможностите на инструмента, към който се е насочил в създаването на нова творба.
 4. Тема с вариации. (Продължение.) В исторически план се откроява случай, в който основната тема на творбата представлява „цитат“, взет от известна класическа творба;
 5. Тема с вариации. (Продължение.) В постепенното изграждане драматургията на монолитен цикъл, най-често срещаният подход е бравурната кулминация да съвпада с финала на творбата.
 6. Тема с вариации. (Продължение.) Други интересни творческо-драматургични решения: кулминация не съвпада с финала на творбата.
 7. Народно-песенна традиция през погледа на съвременния автор. Що е автентична мелодия? Що е обработка?
 8. Народната песен в различните региони на България и сродни Балкански пространства. Богатството на диалекта.
 9. Близки звукови (и езикови) пространства със съседни култури. Сръбска музика, (вкл. осезаеми Западно-Дунавски звукови влияния.); влашка музика, (вкл. проникващи Унгарски звукови влияния.); гръцка музика, (в т. ч., музика на Таверната); турска музика (вкл. осезаеми звукови влияния, привнесени от Ориента
 10. Автентична народна песен. Хармонизация и произтичащи особености. Вертикалната хармонична структура - латентно заложена в автентичната мелодия, съгласно общи макам-ладови тежнения, които следва да се познават добре.
 11. Български музикални диалекти. Диаметрални противоположности – например, говорът от Странджа и Трънско. Единство на противоположностите. Фолклорната традиция – живият вестник на народа. Едногласният фолклорен образец и творческото му 3-4 гласно преосмисляне
 12. Шопска диафония. Пирински триглас. Творческо многогласно преосмисляне. Образно-темброва специфика на фолклорния звук; единен темперован строй и нетемперовани макам-ладови пространства.

Литература по темите:

• Арнаудов, Георги. Бележки към разбирането на понятието стил в музиката от края на ХХ и началото на ХХI век. Българско музикознание (3-4 - 2013). сс. 182-200. ISSN 0204-823X

• Арнаудов, Георги. Множествена естетика в музиката на постмодерността. Минимализъм и процесна музика. Българско музикознание (1 - 2012). сс. 52-70. ISSN 0204-823X

• Холопов, Ю. Н.. Гармония. теоретический курс. Санкт- Петербург Москва Краснодар 2003.

• Хофстатър, Дъглас. Гьодел, Ешер, Бах: Една гирлянда към безкрайността, С. Изток-Запад, 2011, 1104 стр.

• Aldwell, Edward, Schachter, Carl, Cadwallader, Allen. Harmony and Voice Leading. Schirmer, 2010, 736 p.

• Fux, Johann Joseph; Mann, Alfred; Edmunds, John The Study of Counterpoint from Johann Joseph Fux’s Gradus ad parnassum. New York: W.W. Norton & Co. 1965, 160 p.

• Jeppesen, Knud Counterpoint: the polyphonic vocal style of the sixteenth century. trans. by Glen Haydon, with a new foreword by Alfred Mann. New York. 1992, 320 p.

• Lang, Berel. The Concept of Style, NY, Cornell University Press; Rev Exp Su edition, 1987, 320 p.

• Vicentino, Nicola. Ancient Music Adapted to Modern Practice. Edited by Claude V. Palisca; Translated by Maria Rika Maniates. Yale University Press, Nov 27, 1996 - 560 p.

• Messiaen, Olivier „The Technique of My Musical Language”, Paris: Alphonse Leduc, 1944.

• Read, Gardner „Music Notation”, New York: Allyn and Bacon, Inc., 1979.

• Schoenberg. Arnold. Theory of Harmony. University of California Press 2010, 472 p.

• Schroeder, Carl. Harmony and Theory: A Comprehensive Source for All Musicians. Musicians Institute Press, 1998, 160 p.

• Zarlino, Gioseffo “Istituzioni armoniche”, tr. Oliver Strunk, in Source Readings in Music History. New York, W.W

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Практическа разработка

Конферанс

Финално оценяване:

Презентация

Събеседване