MUSM250 Кръстосани жанрове в музиката

Анотация:

Научно-творческо вглеждане в широкото многообразие от жанрови направления и форми в музиката, както, впрочем, и в други сродни изкуства – от Античността до днес. Аналитично сравнително съпоставяне на две – или повече – жанрови форми; издирване на обединяващи, общи платформи, сродни естетически „звуково-езикови“ сфери, а понякога, само дори, отделни допирни точки помежду им – в случай, когато иде реч за отдалечени една от друга жанрови категории, поради дълбока историческа дистанция или значими естетико-художествени различия.

прочети още
Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

проф. Стефан Драгостинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят/могат

• Успешно завършилият курса студент получава обогатени познания по отношение на стилове, жанрове и епохи в европейската и световна музикална култура.


Предварителни изисквания:
• Общи познания елементарна теория, солфеж, хармония, история на изкуствата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Белтрандо-Патие, М.-К. История на музиката. Ч. 1. С., Музика, 1999.

• Михелс, У. Атлас “Музика”. Т. 1 и 2. П., Летера, 2000.

• Einstein, A. Music in the Romantic Era. New York, 1947; Die Romantik in der Musik, Stuttgart, 1992.

• Epochen der Musikgeschichte in Einzeldarstellungen. K., Barenreiter, 1985.