MUSM102 Музикални исторически епохи и стилове - І част

Анотация:

Курсът проследява музикалноисторическото развитие от древността до края на ХХ век (І част - до епохата на барока, ІІ част - от епохата на класиката до ХХ век), като ситуира основните акценти върху проблематизация на еволюцията на музикалното изкуство.

Цели: да изгради обобщена представа за характера на музикалноисторическите епохи и за спецификата на стиловете в музиката като част от процесите в историята на духовната култура.

прочети още
Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят: най-важните характеристики на музикалноисторическите епохи и стилове и основните музикалноисторически понятия и термини

2) ще могат: боравят свободно с музикалноисторическата терминология и практически ще използват получените знания при работа с непознати музикални произведения като изпълнители, педагози, музикални редактори и в други области.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат основа от начални знания в областта на музикалната теория и история.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Периодизация на музикалната история. Стилът в музиката.
 2. Епоха на древните цивилизации.
 3. Музикалният свят на Средновековието. Източноевропейско Средновековие.
 4. Западноевропейско Средновековие.Формиране на църковната музика.
 5. Готическият стил и музиката. Начало на многогласието.
 6. Светското песенно изкуство в западноевропейското Средновековие.
 7. Ars antiqua и Ars nova - стилови промени в музиката.
 8. Епоха на Ренесанса - характеристика. Църковната полифония.
 9. Месата като opus musicum. Формиране на авторството.
 10. Светска вокална музика на Ренесанса - стилови особености.
 11. Барок - епохата на генералбаса. Характеристика на бароковия стил.
 12. Възникване на операта. Drama per musica.
 13. Италианската opera seria и френската tragedie lyrique. Комичната опера.
 14. Бароковата църковна музика - стилови особености.
 15. Инструменталната музика на барока.

Литература по темите:

1.Белтрандо-Патие, М.-К. История на музиката. Част І. С., 1997.

2.Михелс, У. Атлас "Музика". Том І и ІІ. П., 2000.

3.Epochen der Musikgeschichte in Einzeldarstellungen. Kassel, 1985.

4.Europaische Musikgeschichte. Bd. I und II. Kassel, 2002.

5.Muhe, H. Stilkunde der Musik. Leipzig, 1989.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Тест - 50%

Практическа разработка - 50%

Финално оценяване:

Презентация - 50%

Събеседване - 50%