ARCM018 Основи на строителната механика І част

Анотация:

• Kурсът има за цел да придобият бъдещите архитекти инженерна грамотност по строителна механика – да се запознаят с основните понятия и задачи, свързани с изчисляването на строителните конструкции: теоретични модели, видове товари (сили, моменти, разпределени товари), да могат да изчисляват опорни реакции на равнинно натоварени статически определими тела или системи от тела, усилия в прътови системи, да построяват и анализират диаграми на разрезните усилия в елементарни статически определими системи, да оразмеряват напречни сечения на елементи, натоварени на чист опън/натиск, срязване и огъване.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

 Стефан Ганчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Oсновните понятия и методи на теоретичната механика-статика и съпротивление на материалите

• Методите за изчисляване на опорните реакции и построяване диаграмите на разрезните усилия за равнинно натоварени тела или системи от тела

• Основите на теорията за напреженията и за изчисляването на инерционните моменти, теорията за оразмеряване на елементи при центричен опън/натиск, срязване и специално огъване по допустими напрежения.

2) могат:

• Изчисляват опорните реакции в статически определими равнинни тела и системи от тела

• Изчисляват прътовите усилия в равнинни статически определими ферми и оразмеряват прътите

• Пoстрояват диаграмите на разрезните усилия в равнинни статически определими рамки


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• математика и физика на ниво гимназиална програма

• желателни са елементарни знания по векторен анализФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Записки по лекциите на д-р инж.С.Ганчев (предоставям ги на студентите към края на семестъра)

• Кръстев, Ц.Н., Строителна механика, “Техника”, София, 1990г.

• Младенов, К., Н.Танков, В.Недев, Строителна механика, София, 1991г.

Средства за оценяване:

Представяне и защита на две курсови задачи

Тест върху диаграми на разрезните усилия

Участие в учебния процес