ARCM013 Съвременна архитектура І част

Анотация:

Курсът заема централно място в III семестър. Той съчетава елементи от историята на съвременната архитектура (в най-голям обем), от теорията на архитектурата (основни доктрини) от съвременните изкуства и влиянието им върху архитектурата. Той е подкрепен от тренинг (30 часа).

Запознаването с това, което се схваща като история на съвременната архитектура има за цел да въведе студентите от втори курс в реалната съвременна архитектура, да формира визия за тази архитектура, съобразно която да се възприемат следващите курсове и дисциплини от сградостроителството до ландшафтната архитектура и екологията. От друга страна, курсът въвежда към по-задълбоченото изучаването на съвременна архитектура в VІІІ семестър, като поле за дебат с по-опитни студенти.

На второ място, курсът отговаря на особеностите на обучението но НБУ, където в 1-4 сем., студентите получават базови знания. Тази практика е много по-слабо развита в другите три висши училища. Курсът все по-детайлно очертава параметрите на феномена архитектура и помага на всеки студент да се определи дали иска да остане в специалността.

На трето място, целта на курса е да разгледа историята в полза на проекта и „производството” на архитектурна форма (елементите от доктрините), а не като изкуствоведска история на авторите, произведенията, биографите и школите. За тази цел е асоцииран и тренинга.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

гл. ас. Весела Попова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Характеристиките и закономерностите в историческия процес на архитектурното развитие

2) могат:

Да ситуират архитектурното събитие в контекста, да се ориентират в съвременните тенденции, да се ориентират в съвременните тенденции, да продължат непрекъснато саморазвитие и мотивират личен избор в конкретната ситуация.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Записки от лекциите като основен източник

2. Архитектура Запада – всички томове на поредицата

3. Иконников А. „Зарубежная архитектура” 1982. и др заглавия

4. Рябушин А. Шукурова А. „Творческие противоречия в новейшей архитектуре Запада” 1986

5. Сборници от типа на „Современная зарубежная архитектура. Эстетические проблемы”

6. Беневоло Л. „История на модерната архитектура” на английски, френски, немски, италиански, испански

7. Фрамптън К. „Модерната архитектура: критична история» (на английски, френски, немски, италиански ез.)

8. Стийл Дж. „Архитектурата днес” 1997. на английски, френски, немски

Средства за оценяване:

Есе