ARCM011 Архитектурно студио - Архитектура на града І част

Анотация:

Защо студентите в програма Архитектура изучават история, теория и практиката на градоустройството? Преди всичко, защото тази дисциплина им дава знание и възможност да виждат и разбират по-добре градовете, където живеят или които посещават; второ, защото ги учи как са планирани градовете и териториите и това знание се превръща в източник на вдъхновение; трето, защото те, в своята бъдеща работа ще работят в градове и села с културна история, а без знание за тяхната урбанистичната история, съвременното планиране на градските центрове или на градската тъкън, на парковете или пешеходните градски пространства, на градския пейзаж или отделния квартал не би било възможно; четвърто, защото тази дисциплина им дава разбирането, че развитието на градовете тук и сега е само един епизод от развитието на урбанистичните идеи през хилядолетната културна история на човечеството.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

преп. Миряна Йорданова-Петрова  д-р
проф. Георги Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същността на градоустройството/урбанизма като комплексна творческа дейност за устройството на антропогенната среда; същносттта на урбанистичните развития с тяхната динамичност и устойчивост;

• Основните етапи в историческото развитие на урбанизма;

• Основните принципи на урбанистичната композиция в исторически план;

2) могат:

• Да правят сравнителни исторически и теоретически анализи на урбанистичните развития в исторически план

• Да извличат основни изводи и да илюстрират своите разсъждения с примери от историята на градоустройството;

• Да анализират практически историческата структура на градовете като основа за бъдещо планиране

• Да анализират малки градоустройствени форми – жилищен район с обществен център


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: Да имат познания по история на културата и изкуствата; знания за архитектурно чертане; начални знания за проектирането на отделни видове сгради – жилищни, обществени и индустриални

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. НИКИФОРОВ Иван (2003; 2009), История на градоустройството, 430 стр. ил. София;

2. АТЛАС НА АРХИТЕКТУРАТА (2003) в два тома, немска, I издание, Летера. ISBN 954-516-398-4;

3. HOECKER Christoph (2000), Architecture. A concise history, 192 p. ill.

4. ТОНЕВ Любен (1995). Градът през вековете, София;

5. АВРАМОВ Иван (1992). Новото градоустройство в България, София;

6. MUMFORD Lewis (1991). The City in History;

Средства за оценяване:

Курсови задачи:

1. Реферат по тема, избрана от студента, консултирана с преподавателя, която обхваща исторически период и представя основни изводи за развитието на градоустройството или развитие на теза, която засяга по-общи композиционни, стилови или функционални тенденции в градоустройството, а така също и диахронни и композиционни анализи на исторически градове. Публична защита на тезиса;

2. Изработване на колекция от скици на исторически градове и градски образувания;

Курсовите задачи са разпределени във времето, според лекционния материал. Рефератът е с минимален размер от 12 страници (машинопис). Препоръчително е да съдържа илюстративен материал. Колекцията от планови скици на градове съдържа мин 30 бр. (А4 формат).