ARCM009 Въведение в теорията и практиката на архитектурата І част

Анотация:

Курсът запознава студентите със същността на архитектурата като изкуство и строителна дейност и нейните четири основни страни - естетика, функция, конструкция и целесъобразност.

Архитектурна композиция и свойства на формата. Съотношение между архитектурните форми. Единство и съподчинение. Текстура и фактура.Цвят и осветеност. Симетрия и асиметрия. Тектоника и мащаб в архитектурата. Архитектурна графика. Архитектурно проектиране - фази в творческия процес и проектирането.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Гергана Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основните принципи на архитектурната композиция; същността, задачите и етапите на архитектурното проектиране

2) могат: да изобразяват графично елементарни архитектурни обекти; да проектират малки архитектурни форми


Предварителни изисквания:
Познаване на основните геометрични форми и обеми и умения за ортогоналното им изобразяване

Изобразяване на основните елементи на сградата

Четене на архитектурни планове

Работа в мащаб

Графично изобразяване на сложни обеми със съответнатните перспективни изменения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.International Style, Taschen 2001

2.Contemporary California Architects, Philip Jodidio, Taschen GmbH, Koeln 1995, ISBN 3-8228-8671-8

3.Contemporary Japanese Architects, Dirk Meyhoefer, Taschen GmbH, Koeln 1994, ISBN 3-8228-9442-7

4.Франк Лойд Райт, Брус Брукс,

Taschen GmbH, Koeln 2004, ISBN 954-9817-23-7

5.Richard Neutra, Barbara Lamprecht, Taschen GmbH, Koeln 2004, ISBN 3-8228-2773-8

6.АТЛАС НА АРХИТЕКТУРАТА (2003) в два тома, немска, I издание, Летера. ISBN 954-516-398-4;

7.арх. В. Л. Глазычев, "Архитектурна енциклопедия", Москва 2002

8. Wikipedia

9.проф. арх. Иван Попов, “Въведение в архтектурното проектиране” София 1973 г.

10. А. А. Тиц, Основы архитектурной композиции и проектирования, Киев 1976 г.

11.Рудолф Арнхайм, “Динамика архитектурных форм”, Москва 1984 The Dynamics of Architectural Form. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. ISBN 9780520035515.

12. арх. Тодор Данов "Композиция и изобразителни средства в архитектурната перспектива" София 1977 г

13. Slavid, Ruth, 10 principles of architecture, ISBN 978-1-908126-28-03, 2012

14. Giovaninni, Joseph, Architecture unbound, Rizzoli, ISBN 978-0-8478-5879-8, 2021

Средства за оценяване:

клаузура на зададената задача - 3 седмица

клаузура на непозната тема - 12 седмица

презентация по избрана тема от конспекта