VIPM331 Предпечатни технологии

Анотация:

Целта на курса е студентите да овладеят персоналния компютър като средство за композиране на текст, макетиране на страници, да усвоят работата с графични изображения и интегрирането на текст и графика и да преминат през всички етапи от предпечатната подготовка в рамките на един издателски процес.

прочети още
Илюстриране и графични технологии

Преподавател(и):

проф. Грета Дерменджиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Цели на учебната дисциплина:

• да се научат студентите да работят практически с комплекса от компютърни програми и съответните технологии, предназначени за създаване на печатни издания;

• да даде на студентите теоретични знания и практически умения за справяне с всички етапи от предпечатната подготовка в издателския процес.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Добра компютърна грамотностФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

ОЦЕНЯВАНЕ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТУДЕНТИТЕ:

Активност по време на курса през семестъра

Контролни работи - 2 (по време на 10-тия и 15-тия час от семестъра)

Представяне на практически изпълнен проект (по време на изпита)

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТА:

В края на семестъра студентите трябва да представят печатен продукт – рекламен флайър, реализиран със средствата на програмата Adobe InDesign.

Условия за изпълнение на проекта:

• тема – музика

• изходен формат А4

• оригинална сгъвка

За оценяването е необходимо студентите да предоставят завършения продукт на хартия и пакетирана публикация в оригиналния формaт на Adobe InDesign.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

За окончателна оценка се приема крайната текуща оценка през семестъра (ако е по-висока от мн. добър 4,50), която представлява средно аритметично от оценките на двете контролни работи по време на семестъра.

В останалите случаи студентите се явяват на изпит по време на сесията, като окончателната оценка е средно аритметично от крайната текуща оценка и удвоената оценка от изпита.

Студентите, които не са задължени да се явят на изпит (т.е. имат текуща оценка над 4,50), но искат по-висока окончателна оценка, също могат да се явят на изпит при посочените условия.