MALM157 Стажантска практика по втори чужд език (италиански език)

Анотация:

Лингводидактика

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: