MALM153 Стажантска практика по втори чужд език (английски език)

Анотация:

Преддипломният педагогически стаж трябва да осигури необходимата база от знания и умения за професионална реализация на студентите по избраната от тях тясна специалност –филолог-учител по чужд език и да ги подготви за бъдещето упражняване на професията в реална работна среда. В рамките на стажа излиза и Държавният практико-приложен квалификационен изпит по преподаване на английски език като чужд.

Стажът цели:

• да даде възможност на студентите да приложат на практика придобитите знания от курсовете по методика на чуждоезиковото обучение в контекста на българското общообразователно училище;

• да направи прехода от теорията към практиката по-плавен и безболезнен;

• да развие у студентите умения и навици за работа в класната стая;

• да развие умения за критически анализ, изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

С оглед на тези цели стажът предполага следните форми на учебна работа:

• подготовка на уроци (изисква самостоятелна работа от страна на студентите и включва наблюдение на класа и ментора в час, подготовка за урока, написване на урочен план и др.);

• изнасяне на цикъл от уроци в конкретен учебен контекст;

• самоанализ и обсъждане на проведените учебни занятия под ръководството на методик и/или ментор (предполага активност от страна на студентите по време на дискусиите, подготовка на писмен самоанализ на проведения урок).

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

ас. Сияна Харизанова  
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

• съвременните тенденции в методика на чуждоезиковото обучение;

• основните компоненти на учебния процес по чужд език, нормативните документи, задачите на учителя в обучението;

• отблизо и на практика особеностите на чуждоезиковото обучение в основна степен на българското общообразователно училище.

2) могат:

• да прилагат придобитите знания и умения за преподаване на чуждия език и управление на учебния процес в конкретен учебен контекст;

• да планират поредица от учебни занятия по чужд език за постигане на конкретни учебни резултати;

• да адаптират учебния комплекс по чужд език при необходимост;

• да изследват конкретни методически проблеми на работното място и да вземат добре обосновани решения за повишаване на ефективността на процеса на обучение;

• да подлагат на конструктивен анализ собствените педагогически практики и да се учат от придобития опит.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения:

• по английски език на ниво С1 (и по-високо) по Европейската езикова рамка;

• задълбочени познания по методика на ЧЕО, както и завършени тренингови курсове по Хоспитиране и Текуща педагогическа практика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Подготовка за стажантската практика (изисква активност от страна на студентите и включва наблюдение на класа и базовия учител в час, запознаване с учебната документация и използвания учебен комплект)
  2. Преподаване - изнасяне на 12 урока /екипно или самостоятелно/ в базовото училище, в това число планиране на учебното занятие (написване на урочен план и набавяне/разработване на допълнителни учебни материали) и обсъждане на изнесения урок под ръководството на методик и/или ментор с цел професионално израстване и развитие на педагогическата компетентност
  3. Практико-приложен изпит - изнасяне на открит урок в базовото училище (по предварително подготвен урочен план) и рефлективен критичен самоанализ на демонстрираните професионални умения

Литература по темите:

• Основна:

1. Димитрова, С. и Ташевска, С.(2005) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

2. Newby, D. et al. (2007) European Portfolio for Student Teachers of Languages: а reflection tool for language teacher education, Graz: Council of Europe

• Допълнителна:

1. Димитрова-Гюзелева, С. (2007) Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Изд. на НБУ и “Селекта”

2. Ellis, G. and Sinclair, B. (1989) Learning to Learn English: A Course in Learner Training. Cambridge: Cambridge University Press

3. Gower, R. and Waters, S. (1983) Teaching practice handbook. Oxford: Heinemann

4. Harmer, J. (2001) The Practice of English Language Teaching (third edition, completely revised and updated). London: Longman Pearson Education Limited

5. Larsen-Freeman, D. (1986) Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press

6. Parrott, M. (1993) Tasks for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press

7. Richards, J. C. and Rogers, T. S. (1986) Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press

8.Scriverner, J. (1994) Learning Teaching. Oxford: Heinemann

9. Ur, P. (1996) A Course in Language Teaching, Practice and Theory, Cambridge: Cambridge University Press

10. Wajnryb, R. (1992) Classroom observation tasks. Cambridge: Cambridge University Press

Средства за оценяване:

СТАЖАНТСКА ПРАКТИКА - 20 %

ПОРТФОЛИО (планове и самооценки) - 40 %

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ (открит урок) - 40 %

~~~

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

• всяко занятие се наблюдава и обсъжда с ментора / базовия учител на класа, който в края на стажа представя писмен доклад с оценка за представянето на студента;

• откритият урок се договаря с методика и обикновено се провежда в края на периода за учебен педагогически стаж на конкретния студент;

• портфолиото – с урочните планове и писмената самооценка за проведените занятия – се предава в края на стажа.

NB: В рамките на стажа излиза и държавният практико-приложно изпит по преподаване на англ. език.