MALM340 Стажантска практика по италиански език

Анотация:

Стажантската практика има за задача да доразвие и усъвършенства педагогическите компетентности на студентите, необходими за професионалната им реализация като преподаватели по чужд език в избраната от тях специализация. Курсът цели:

• да даде възможност на студентите да приложат на практика придобитите знания от курса по методика на чуждоезиковото обучение в контекста на българското общообразователно училище (в избраната от тях степен);

• да направи прехода от теорията към практиката (педагогическия стаж) по-плавен и безболезнен;

• да развие у студентите практически умения и навици за работа в класната стая;

• да развие умения за критичен анализ, изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

С оглед на тези цели курсът предполага следните форми на учебна работа:

• структурирано наблюдение и анализ на учебни занятия в избран учебен контекст (кореспондира с избраната от студента специализация);

• подготовка на уроци (изисква самостоятелна работа от страна на студентите и включва наблюдение на класа и ментора в час, подготовка за урока, написване на урочен план);

• провеждане на поредица от самостоятелни учебни занятия в конкретен учебен контекст;

• самоанализ и обсъждане на изнесените уроци под ръководството на методик и/или ментор с цел професионално израстване и развитие на педагогическата компетентност (предполага активност от страна на студентите по време на дискусиите и подготовка на писмен критичен анализ и самооценка на проведения урок).

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  д-р
ас. Мария Ладовинска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

• съвременните тенденции в методика на чуждоезиковото обучение;

• основните компоненти на учебния процес по чужд език, нормативните документи, задачите на учителя в обучението;

• особеностите на чуждоезиковото обучение в съответната степен на българското общообразователно училище.

2) могат:

• да прилагат творчески придобитите знания и умения за преподаване на чуждия език и управление на учебния процес в конкретен учебен контекст;

• да планират поредица от учебни занятия по чужд език за постигане на конкретни учебни резултати;

• да адаптират учебния комплекс по чужд език и да го допълват, при необходимост, с целесъобразни учебни дейност;

• да изследват конкретни методически проблеми на работното място и да вземат бързи и добре обосновани решения за повишаване на ефективността на процеса на обучение;

• да подлагат на конструктивен анализ собствените педагогически практики;

• умело да направляват собственото си професионално развитие на база почерпения опит.


Предварителни изисквания:
Владеене на италиански език на ниво поне С1 по Европейската езикова рамка;

Задълбочени познания по дидактика и методика на ЧЕО.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение. Запознаване с педагогическото портфолио. Подготовка за наблюдение в училище.
  2. Работа с учебна програма и годишно тематично разпределение.
  3. Подготовка за структурирано наблюдение.
  4. Наблюдение и обсъждане на учебни занятия в базовото училище.
  5. Запознаване с условията на работа в училището.
  6. Работа с документация: подготовка, попълване и редактиране на формуляри за наблюдение, работа с педагогическото портфолио.
  7. Дискусия върху резултатите от наблюдението.

Литература по темите:

1. Димитрова, С. и Ташевска, С. (2005) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

2. Димитрова-Гюзелева, С. (2007) Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Изд. на НБУ и “Селекта”

3. Стефанова, П. (1999) Методика на чуждоезиковото обучение. София: Изд. “Парадигма”

4. Стефанова, П. (2007) “Чуждоезиковото обучение – учене, преподаване, оценяване. София: Изд. “Сиела”

Средства за оценяване:

Портфолио - структурирано наблюдение, урочни планове + самооценки (50%)

Устен изпит - открит урок (50%)