MALM339 Стажантска практика по испански език

Анотация:

Стажантската практика трябва да доразвие и усъвършенства педагогическите компетентности на студентите, необходими за професионалната им реализация като филолози-учители по чужд език в избраната от тях специализация. Курсът цели:

• да даде възможност на студентите да приложат на практика придобитите знания от курса по методика на чуждоезиковото обучение в контекста на българското общообразователно училище (в избраната от тях степен);

• да направи прехода от теорията към практиката (педагогическия стаж) по-плавен и безболезнен;

• да развие у студентите практически умения и навици за работа в класната стая;

• да развие умения за критичен анализ, изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

С оглед на тези цели курсът предполага следните форми на учебна работа:

• структурирано наблюдение и анализ на учебни занятия в избран учебен контекст (кореспондира със избраната от студента специализация);

• подготовка на уроци (изисква самостоятелна работа от страна на студентите и включва наблюдение на класа и ментора в час, подготовка за урока, написване на урочен план);

• провеждане на поредица от самостоятелни учебни занятия в конкретен учебен контекст;

• самоанализ и обсъждане на изнесените уроци под ръководството на методик и/или ментор с цел професионално израстване и развитие на педагогическата компетентност (предполага активност от страна на студентите по време на дискусиите и подготовка на писмен критичен анализ и самооценка на проведения урок).

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Магдалена Караджункова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

съвременните тенденции в методика на чуждоезиковото обучение;

основните компоненти на учебния процес по чужд език, нормативните документи, задачите на учителя в обучението;

отблизо и на практика особеностите на чуждоезиковото обучение в съответната степен на българското общообразователно училище.

2) могат:

• да прилагат творчески придобитите знания и умения за преподаване на чуждия език и управление на учебния процес в конкретен учебен контекст;

• да планират поредица от учебни занятия по чужд език за постигане на конкретни учебни резултати;

• да адаптират учебния комплекс по чужд език и да го допълват с целесъобразни учебни дейности, при необходимост;

• да изследват конкретни методически проблеми на работното място и да вземат бързи и добре обосновани решения за повишаване на ефективността на процеса на обучение;

• да подлагат на конструктивен анализ собствените педагогически практики;

• умело да направляват собственото си професионално развитие на база почерпения опит.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по испански език на ниво С1 (и по-високо) по Европейската езикова рамка;

• задълбочени познания по дидактика и методика на ЧЕО.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Структурирано наблюдение и критичен анализ на учебни занятия в избран учебен контекст (кореспондира със избраната от студента специализация) – мин. 5 учебни занятия;
  2. Подготовка на уроци (изисква самостоятелна работа от страна на студентите и включва предварително наблюдение на класа и ментора в час, подготовка за конкретния урок, вкл. написване на урочен план и набавяне/разработване на допълнителни учебни материали);
  3. Изнасяне на уроци (мин. 10+1 самостоятелни учебни занятия, вкл. и за целите на ДКИ по преподаване на испански език като чужд);
  4. Самоанализ и обсъждане на проведените уроци под ръководството на методик и/или ментор с цел развитие на педагогическите компетентности и професионално израстване (предполага активност от страна на студентите по време на дискусиите, подготовка на писмен критичен анализ и самооценка на проведения урок).

Литература по темите:

• Основна:

1. Димитрова, С. и Ташевска, С. (2004) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

2. Newby, D. et al. (2007) European Portfolio for Student Teachers of Languages: а reflection tool for language teacher education, Graz: Council of Europe (испанска версия)

3. Обща европейска езикова рамка, изд. Релакса, Варна, 2006

• Допълнителна:

1. Димитрова-Гюзелева, С. (2007) Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Изд. на НБУ и “Селекта”

2. Стефанова, П. (1999) Методика на чуждоезиковото обучение. София: Изд. “Парадигма”

3. Стефанова, П. (2007) “Чуждоезиковото обучение – учене, преподаване, оценяване. София: Изд. “Сиела”

4. CONSEJO DE EUROPA (2002): Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Madrid: Secretaría General Técnica del MEC, Anaya e Instituto Cervantes.

[En línea] http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/marco/default.htm

5. Perrenoud, P. (2001): “La formación de los docentes en el siglo XXI” en Revista de Tecnología Educativa, XIV, 3, 503-523.

Средства за оценяване:

ПОРТФОЛИО (структурирано наблюдение, урочни планове + самооценки) 50 %

УСТЕН ИЗПИТ (открит урок) 50 %