MALM338 Стажантска практика по френски език

Анотация:

Преддипломният педагогически стаж трябва да доразвие и усъвършенства педагогическите компетентности на студентите, необходими за професионалната им реализация като филолози-учители по чужд език в избраната от тях специализация. Курсът цели:

да даде възможност на студентите да приложат на практика придобитите знания от курса по методика на чуждоезиковото обучение в контекста на българското общообразователно училище (в избраната от тях степен);

да направи прехода от теорията към професионалната практиката по-плавен и ефективен;

да развие у студентите практически умения и навици за работа в класната стая;

да развие умения за критичен анализ, изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

С оглед на тези цели курсът предполага следните дейности:

Дейностите се изпълняват в следните форми на работа:

запознаване с образователната институция и с правилата на работа в нея;

структурирано наблюдение и анализ на учебни занятия в избран учебен контекст (за студентите, които имат педагогическа правоспособност, стажът може да кореспондира с избраната от студента специализация);

подготовка на уроци (изисква самостоятелна работа от страна на студентите и включва наблюдение на класа и ментора в час, подготовка за урока, написване на урочен план);

провеждане на поредица от самостоятелни учебни занятия в конкретен учебен контекст;

работа с учебна документация (личен картон на ученика, електронен дневник, главна книга и др.);

самоанализ и обсъждане на изнесените уроци под ръководството на методик и/или ментор с цел професионално израстване и развитие на педагогическата компетентност (предполага активност от страна на студентите по време на дискусиите и подготовка на писмен критичен анализ и самооценка на проведения урок).

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
доц. Анелия Бръмбарова  д-р
преп. Елена Апостолова-Мутафчийска  
преп. Магдалена Божкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

съвременните тенденции в методика на чуждоезиковото обучение;

основните компоненти на учебния процес по чужд език, нормативните документи, задачите на учителя в обучението;

отблизо и на практика особеностите на чуждоезиковото обучение в съответната степен на българското общообразователно училище.

2) могат:

да прилагат творчески придобитите знания и умения за преподаване на чуждия език и управление на учебния процес в конкретен учебен контекст;

да планират поредица от учебни занятия по чужд език за постигане на конкретни учебни резултати;

да адаптират учебния комплекс по чужд език и да го допълват с целесъобразни учебни дейности, при необходимост;

да работят с учебна документация (напр. личен картон на ученика, главна книга, електронен дневник и др.)

да изследват конкретни методически проблеми на работното място и да вземат бързи и добре обосновани решения за повишаване на ефективността на процеса на обучение;

да подлагат на конструктивен анализ собствените педагогически практики;

умело да направляват собственото си професионално развитие на база почерпения опит.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

теоретични познания по методика на ЧЕО;

премината текуща педагогическа практика;

комуникативна компетентност по френски език на ниво С1 (и по-високо) по Европейската езикова рамка

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Подготовка за стажантската практика (включва наблюдение на класа и базовия учител в час, запознаване с училищния учебен план, с тематичното разпределение и с използвания учебен комплект)
  2. Подготовка на уроци (подготовка за конкретния урок, вкл. написване и редактиране на урочен план и набавяне/разработване на допълнителни учебни материали);
  3. Преподаване - изнасяне на 15 урока /самостоятелно/ в базовото училище, планиране на учебното занятие, обсъждане на изнесения урок под ръководството на методик и/или ментор, проверка на домашни и контролни работи, извънкласни дейности, срещи с педагогически специалисти от училището и др.
  4. Практико-приложен изпит - изнасяне на 1 час открит урок в базовото училище (по предварително подготвен урочен план) и рефлективен самоанализ на демонстрираните професионални умения
  5. Защита на стажа: Представяне на резултатите от практиката и на педагогическото портфолио

Литература по темите:

Основна:

НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Димитрова, С. и Ташевска, С. (2005) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

Допълнителна:

Димитрова-Гюзелева, С. (2007) Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Изд. на НБУ и “Селекта”

Симеонова Й. (2000), Комуникативни акценти в началната методическа подготовка, сп. ЧЕО, кн. 5-6

Симеонова Й. (2000), Комуникативни акценти в началната методическа подготовка, сп. ЧЕО, кн. 5-6

Симеонова Й. (2000), Преподавателят по чужд език. С комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. С., изд. Къща "Актив-комерс"

Симеонова Й. (2000), Преподавателят по чужд език. С комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. С., изд. Къща "Актив-комерс"

Симеонова Й. (2000), Чуждоезиково общуване и комуникативна ориентация на преподавателя, сп. ЧЕО, кн. 1

Симеонова Й. (2000), Чуждоезиково общуване и комуникативна ориентация на преподавателя, сп. ЧЕО, кн. 1

Стефанова П. (1999), По въпроса за планирането на учебния процес по чужд език", сп. ЧЕО, кн. 5

Стойчева, Д. (2000), Педагогическа практика - цели, съдържание, организационни форми, сп. ЧЕО, кн.5-6

Gower, R. and Waters, S. (1983). Teaching practice handbook. Heinemann

Larsen-Freeman, D. (1986) Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press

Schart, Michael, Legutke, Michael. Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung. Deutsch lehren lernen. Einheit 1. Berlin u.a.: Langenscheidt, 2012

Scriverner, J. (1994). Learning Teaching. Oxford: Heinemann

Ur, P. (1996) A Course in Language Teaching, Practice and Theory, Cambridge: Cambridge University Pres

15. Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks. CUP